8. 7. 2019

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k realizaci projektů energetické valorizace čistírenských kalů na ČOV

V lednu 2019 Ministerstvo životního prostředí reagovalo na dotaz SOVAK ČR k podmínkám energetického využití čistírenských kalů a to jak přímo na ČOV, tak i mimo ně. Potvrdilo dlouhodobý názor, že vlastní energetické využívání vždy bude posuzovat jako využívání odpadů a to v případě monospalování, realizaci pyrolýzy a spalování pyrolýzního plynu při výrobě biocharu či např. spoluspalování energetického kompostu vzniklého s využitím kalů. S touto kategorizací souvisí i veškerá omezení z pohledu přípravy projektů, určená legislativními požadavky na ochranu ovzduší.
Více zde.

Ondřej Beneš, Filip Wanner
SOVAK ČR