4. 10. 2018

Stanovisko SOVAK ČR k problematice odběru vzorků pitné vody pro stanovení mikrobiologických parametrů

Stanovisko SOVAK ČR k problematice odběru vzorků pitné vody pro stanovení mikrobiologických parametrů

V dubnu tohoto roku vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Tato vyhláška v § 7 uvádí:

§ 7

Požadavky na odběr vzorků a metody rozboru

(1) Nestanoví-li tato vyhláška jinak, postupuje se při odběru vzorku pitné nebo teplé vody podle metod obsažených v českých technických normách.8)

8) Například ČSN ISO 5667-5 Jakost vod. Odběr vzorků, část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí. ČSN EN ISO 5667-3 Jakost vod. Odběr vzorků, část 3: Pokyny pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi. ČSN ISO 5667-14 Jakost vod. Odběr vzorků, část 14: Pokyny k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod a manipulace s nimi.

(2) Odběr vzorků pitné vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů se provádí podle tabulky 1 ČSN EN ISO 19458 (757801) Jakost vod – Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu, a to podle účelu vzorkování „b" – z kohoutku, jedná-li se o odběr u spotřebitele, nebo podle účelu vzorkování a – z rozvodného potrubí, jedná-li se o odběr na výstupu z úpravny nebo v rámci distribuční sítě zejména z vodojemů a v odůvodněném případě z hydrantů. Oba odběry zahrnují odstranění všech připojených zařízení a dezinfekci kohoutku nebo výtokového ventilu, účel vzorkování a navíc zahrnuje propláchnutí kohoutku před odběrem.

Při odběru vzorků pro mikrobiologickou analýzu je tedy potřeba postupovat dle tabulky 1 ČSN EN ISO 19458. Tato norma uvádí:

SOVAK ČR je přesvědčen, že:

  • požadavky obou norem (ČSN ISO 5667-5 a ČSN EN ISO 19458) nejsou v rozporu;
  • novější ČSN ISO 5667-5 se na starší ČSN EN ISO 19458 na několika místech odkazuje;
  • při odběru vzorku pro mikrobiologickou analýzu se v praxi běžně provádí desinfekce kohoutku ostřikem desinfekčním roztokem většinou na bázi lihu, a tedy je nutné provést „krátkodobý proplach“ vzorku za účelem odstranění vlivu desinfekčního činidla v souladu s požadavkem ČSN EN ISO 19 458 (kap. 4.4.1.4);
  • každá laboratoř příp. odběrová skupina si musí verifikovat časový interval, za který se odstraní používané dezinfekční činidlo.

Problematikou verifikace proplachu resp. doby nutného proplachu, aby došlo k odstranění zbytků desinfekčního prostředku, se v současné době zabývá laboratoř Pražských vodovodů a kanalizací, a.s.

Dle dosud získaných výsledků lze konstatovat, že k odstranění vlivu desinfekčního roztoku (DESPREJ) dochází po 2–3 minutách odtočení (zásadním parametrem pro vyhodnocení je parametr TOC ve vytékající vodě). Tedy se jedná o zhruba stejnou dobu odtočení, kterou uvádí ČSN ISO 5667-5 Jakost vod. Odběr vzorků, část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí, odrážka 6.4 Vodovodní kohoutky.

SOVAK ČR je toho názoru, že si každá laboratoř, resp. odběrová skupina musí provést vlastní validaci, přičemž obvyklá doba odtočení bude 2–3 minuty dle místních podmínek a způsobu dezinfekce odběrového kohoutku.

SOVAK ČR konstatuje, že verifikací proplachu za účelem odstranění desinfekčního prostředku se dobereme zhruba stejného postupu, který uvádí ČSN ISO 5667-5 Jakost vod. Odběr vzorků, část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí, dle které se prováděly odběry před novelou vyhlášky č. 252/2004 Sb. Výjimku budou tvořit pouze dlouhé a komplikované vnitřní rozvody, kde nedojde tímto způsobem k dostatečnému proplachu rozvodného potrubí.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Radka Hušková, předsedkyně komise laboratoří SOVAK ČR