Webové stránky Vysoké školy báňské Ostrava
3. 5. 2021

Technologie a hospodaření s vodou na VŠB-TU Ostrava!

Katedra Environmentálního inženýrství Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Ostrava nabízí jako jediná v ČR možnost prezenčního i kombinovaného studia v bakalářském programu Voda – strategická surovina a Technologie a hospodaření s vodou.

V bakalářském studijním oboru jsou se studenty probírány fyzikálně chemické a chemické procesy používané při úpravě vody na vodu pitnou, technologické procesy, hygienická zabezpečení, čistění odpadních vod a zpracování kalů. Ve studiu je kladen důraz zejména na chemické, fyzikálně chemické a bakalářské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a cizích jazyků. Studenti jsou rovněž seznámeni se základy vodního hospodářství, projektování vodohospodářských zařízení, hydrologie a klimatologie, technologie zpracování odpadních vod a revitalizace vodních toků. Teoretická a praktická výuka v laboratořích je doplněna mnoha exkurzemi a terénními cvičeními. Studenti Katedry environmentálního inženýrství, která má téměř třicetiletou tradici, také úspěšně reprezentují fakultu a univerzitu na domácích i zahraničních konferencích a soutěžích.

Pro přijetí ke studiu není nutné absolvovat přijímací zkoušky a není požadována praxe. Absolventi splňují požadavky pro širokou škálu činností jak v oboru vodovodů a kanalizací, podnicích povodí nebo v příbuzných průmyslových odvětví a státní správě. Studium připraví absolventy k výkonu regulovaného povolání odborný zástupce provozovatele vodovodů a kanalizací dle zákona o vodovodech a kanalizacích. Obory lze studovat také v denní formě, což může být zajímavá informace pro děti našich zaměstnanců. Absolventi inženýrského studia mohou pokračovat také v doktorském studiu.

Veškeré potřebné informace najdete na internetových stránkách.