Seminář SOVAK ČR Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda
20. 7. 2022

Téma odlehčovacích komor na semináři SOVAK ČR

SOVAK ČR uspořádal 29. 6. 2022 seminář Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda. Více než 90 účastníků mělo možnost seznámit se s praktickými aspekty metodického pokynu SFŽP ke zpoplatnění odlehčovacích zařízení, na jejíž přípravě se spolek mohl podílet. Po zahájení semináře ředitelem a členem představenstva SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem moderování akce převzal Ing. Petr Sýkora, Ph.D., SOVAK ČR, který erudovaným způsobem provedl po celou dobu konání semináře účastníky tímto obšírným tématem.

Ing. Josef Máca, Ph.D., VODÁRNA PLZEŇ a.s., představil v úvodní části semináře stručný přehled legislativy vztahující se k problematice odlehčovacích komor (OK) vzhledem k zákonu č. 254/2001 Sb. V prezentaci pojmul specifika legislativy zvlášť pro období od 1. 8. 2010 do 31. 12. 2018, kdy nastala účinnost novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., a dále od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2021, kdy proběhla novela vodního zákona č. 113/2018 Sb. Stručně byl naznačen vývoj po 1. 2. 2021 a úprava paragrafů 8 (3) a 89 b v novele vodního zákona č. 544/2020 Sb. ohledně povolení k nakládání s vodami, resp. poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 

Seminář SOVAK ČR Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda

Shrnuty byly zejména důsledky legislativních změn. Ing. Josef Máca, Ph.D., konstatoval, že ohledně povolení k vypouštění odpadních vod z OK například docházelo k tomu, že bylo mnoho nevydaných rozhodnutí, mnoho odvolání, ale také rozdílný postup různých VPÚ. Od 1. 2. 2021 pak docházelo k rušení vydaných povolení. Stanovení poplatků za vypouštěné OV z odlehčovacích komor poukázalo i na skutečnost, že většina odlehčovacích komor je bez ověřených stanovených měřidel a také bez stacionárních vzorkovačů odebírajících na příslušnou událost. Vznikla také potřeba stanovení poplatků za těchto podmínek, a to prostřednictvím metodického pokynu SFŽP ze dne 2. 12. 2019. Situaci neusnadňuje ani to, že ve své podstatě odlehčené vody z OK byly zpoplatněny v různých obdobích jinak. Od ledna 2023 bude zpoplatněno vypouštění odlehčených vod z OK, nesplňujících technické požadavky pro jejich stavbu a provoz stanovené právním předpisem, kterým se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Zmíněna byla také ČSN 75 6262 Odlehčovací komory, která stanovila výpočet mezního průtoku pomocí poměru ředění a také určila poměry ředění nezbytné pro vyhovující funkci nových a rekonstruovaných OK, které musí být minimálně 1 : 4 až 1 : 7.

Seminář SOVAK ČR Metodika SFŽP ČR agendy poplatků v oblasti voda

Ing. Karla Ferinová a Ing. Jana Pastorková, odbor finančních příjmů Fondu, Státní fond životního prostředí ČR, připravily užitečné shrnutí k metodice SFŽP ČR při plnění agendy poplatků v oblasti voda. Informačně bohatý seminář doplnily praktickými příklady dvě prezentace zaměřující se na posuzování hydraulických funkcí OK na základě měření (Ing. Jindřich Bernard, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.) a také na základě zjednodušených matematických modelů (Ing. Mikoláš Kesely, Ph.D., Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.).

O úspěšnosti akce a aktuálnosti tématu svědčí jak vysoký zájem o seminář, tak i živá diskuse nad kapitolami metodického pokynu a sdílení zkušeností z praxe.

Úplný text naleznete v některém z příštích čísel časopisu Sovak.

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová
SOVAK ČR