23. 8. 2017

Tisková zpráva: SOVAK ČR k varovné studii ČHMU

Přestože se v poslední době objevují stále častěji varovné zprávy o výskytu pesticidů v podzemních a povrchových vodách, je třeba hned v úvodu zdůraznit, že se v žádném případě nejedná o zprávy nijak překvapivé a neočekávané. Problematice používání pesticidů a jejich vlivu na zdraví lidí a životní prostředí se Evropská komise věnuje již řadu let. Již v roce 2009 vydal Evropský parlament a rada rámcovou Směrnici 2009/128/ES pro dosažení udržitelného používání pesticidů.

Z této směrnice vychází i Národní akční plán ke snižování používání pesticidů v ČR (k dispozici na http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/rostlinna-vyroba/pesticidy/narodni-akcni-plan-cr-nap/), který je závazný a obsahuje mimo jiné řadu konkrétních opatření a cílů pro omezení negativního dopadu používání pesticidů na povrchové a podzemní vody. Na přípravě Národního akčního plánu zástupci SOVAK ČR intenzivně spolupracovali a nadále se účastní jednání ke kontrolám jeho plnění a aktuálně také přípravy na druhé plánovací období. SOVAK ČR se na základě probíhajících jednání a dosahovaných výsledků nedomnívá, že by aktuální informace o výskytu pesticidních látek ve vodách byly způsobeny významným zhoršením stavu podzemních, povrchových či pitných vod v posledním roce. Z pohledu SOVAK ČR se jedná zejména o důsledek stále se zlepšujícího monitoringu vody, lepších analytických možností a širšího spektra sledovaných látek (velký rozvoj zaznamenala zejména analytika v oblasti produktů rozpadu látek, tj. jejich metabolitů). Na druhou stranu je ale nutné konstatovat, že ani v současné době není monitoring dostatečně cílený, a i v budoucích letech lze očekávat zjištění výskytu dalších látek. Důležitým aspektem je skutečnost, že jsou v rámci rozšířeného monitoringu často nacházeny rozpadové produkty látek, a látky, jejichž aplikace je v EU i v ČR již řadu let zakázána. Významného zlepšení s ohledem na ochranu vod také doznal systém povolování a přehodnocování povolených přípravků. Přesto nebo právě proto SOVAK ČR stávající zprávy o výskytu látek považuje za velmi důležité a významné pro podporu a urgenci realizace opatření navržených v Národním akčním plánu. Řada navržených opatření totiž přesto, že akční plán byl schválen vládou v roce 2012 na období 5 let, nebyla stále odpovědnými resorty realizována (mimo jiné Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí).

V oblasti ochrany vod SOVAK ČR považuje za prioritní úkoly NAP zejména další zpřesnění monitoringu výskytu látek, zpracování metodiky hodnocení pesticidními látkami ohrožených oblastí, zpracování zásad hospodaření v ohrožených oblastech a ochranných pásmech vodních zdrojů pro minimalizaci rizika vyplavování pesticidních látek do vod a v neposlední řadě také zajištění finanční podpory na realizace potřebných technologických opatření na úpravnách vod tam, kde nebude možné zajistit snížení obsahu pesticidních látek vhodnými agrotechnickými opatřeními. Důležitým a dosud neakceptovaným požadavkem SOVAK ČR je založení cíleného monitoringu a následně i agrotechnických opatření na on-line elektronicky poskytovaných údajích o aplikaci látek jejich uživateli. Bez těchto informací nebude nikdy monitoring vod dostatečně cílený a nebude možné objektivně odhalovat a účinně minimalizovat zdroje znečištění. SOVAK ČR chápe, že změny hospodaření v oblastech ohrožených pesticidními látkami mohou znamenat pro hospodařící subjekty negativní ekonomický dopad, proto v rámci NAP prosazuje, aby součástí řešení problematiky udržitelného a bezpečného používání pesticidních látek bylo i posouzení těchto dopadů v porovnání s reálnými dopady na zdraví spotřebitelů pitné vody a náklady na potřebná opatření na vodních zdrojích a úpravnách vod, a to včetně přehodnocení finanční a dotační politiky v zemědělství včetně stávající legislativní a finanční podpory pěstování energetických a technických plodin.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR

Za technickou správnost odpovídá: Ing. Radka Hušková, Ing. Petr Vašek, Ing. Ondřej Beneš