Prezentace Ing. Želmíry Mackové, MBA, na webináři Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací
7. 10. 2020

Úskalí regulace a jejich možná řešení v oboru vodovodů a kanalizací

Dne 23. září uspořádal SOVAK ČR online webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací. S aktuálními otázkami oboru vodovodů a kanalizací seznámil na úvod účastníky webináře Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR. Informaci o TOP 100+ benchmarkingu, financování obnovy a novele prováděcí vyhlášky zprostředkovala Ing. Želmíra Macková, MBA, z Ministerstva zemědělství. Na úskalí regulace a jejich možná řešení se zaměřil Ing. Albín Dobeš, Ph.D. Na závěr webináře se věnoval Mgr. Petr Opluštil, z HAVEL & PARTNERS, cenové kontrole – postavení a právu kontrolovaného subjektu při cenové kontrole a v navazujícím přestupkovém řízení.

Ing. Albín Dobeš, Ph.D., za relativně podstatné považuje zabývat se iniciativou, vztahující se k revizi modelu regulace oboru vodovodů a kanalizací, kdy pracovní tým složený z řad výkonných pracovníků i nezávislých odborníků zpracoval a formuloval návrh systémových změn  regulace oboru VaK. Světlo světa tak spatřily dva základní materiály orientované na koncepční návrhy změn regulace oboru vodovodů a kanalizaci a materiál, určený pro jednání „kulatého stolu“ k otázkám regulace oboru VaK, které se uskutečnilo na Ministerstvu financí ČR v prosinci loňského roku. Uvedené materiály byly účastníkům jednání poskytnuty s tím, že ze strany pracovní skupiny ekonomické komise představenstva SOVAK ČR byla nabídnuta součinnost při kvantifikaci a vyhodnocování dopadů uvažovaných opatření v praxi. Do koncepčních cílů regulace oboru je nezbytné zahrnout ochranu spotřebitele, udržitelnost a rozvoj oboru, ochranu vodohospodářského trhu a strategické národní zájmy. Aktuálními tématy v oboru VaK jsou:

  1. Problém iracionální a mnohdy účelové atomizace trhu.
  2. Prohlubování modelu regulace v oblasti efektivity vynaložených nákladů a oprávněné ziskovosti.
  3. Akumulace a získávání zdrojů financování obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku, ale i technického a technologického rozvoje.
  4. Transparentní a spravedlivé zatížení odběratelů regulovaných služeb v oblasti nákladů, včetně jejich smysluplného a úplného vykazování v účetnictví a cenové evidenci.
  5. Sociální únosnost nákladového zatížení odběratele.
  6. Stabilita legislativního prostředí a regulačních pravidel.

Pro dosažení koncepčních cílů nepovažujeme za nutné zavedení zcela nových a neodzkoušených modelů zejména v ekonomické regulaci. Pro optimalizaci regulace doporučujeme se zaměřit pozornost na parametrické změny, reagující na nabyté zkušenosti a praxi, reagující na nové podmínky vyvolané nově vydefinovanými cíli. Ing. Albín Dobeš, Ph.D., se dále v prezentaci zaměřil na základní oblasti sledování efektivity a oblast ziskovosti. Zmínil přitom problém ve stanovení maximální výše přiměřeného zisku u provozních společností, respektive provozních částí subjektů vodovodů a kanalizací, kdy nejsou v praxi postihnuta veškerá rizika, vyplývající z provozování infrastrukturního majetku. Následovala doporučení na úpravu modelu a byla probírána i témata uplatnění dvousložkové ceny a cenové kontroly.

Ing. Albín Dobeš, Ph.D.
Business Law Management Czech Republic s.r.o.