Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR a Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR
29. 1. 2020

V roce 2020 se průměrná výše plateb za vodné a stočné navýší o inflaci

V České republice se v roce 2020 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v 90–92 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2019 činí 3,6 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2019 pohybovala na úrovni 2,8 % Mezi další a každoročně se projevující faktory působící na výši plateb za vodné a stočné patří především neustálé navyšování cen energií, růst cen chemikálií a provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce vodohospodářské infrastruktury. elze opomenout ani aktuální situaci na trhu práce, kde stejně jako v jiných odvětvích, vodárenské společnosti musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. I přes tyto objektivní faktory ovlivňující cenu vody pro letošní rok v některých lokalitách došlo jen k nepatrnému navýšení plateb za vodné a stočné, v některých lokalitách se cena nezvýšila vůbec. Stejnou cenu jako v roce 2018 zaplatí za vodu obyvatelé Rychnova nad Kněžnou. Jen k nepatrnému navýšení dochází pak v Krnově, Svitavách, Českých Budějovicích nebo Karlových Varech.

Z aktuálních údajů Ministerstva zemědělství také vyplývá, že v roce 2018 činila celková suma prostředků určených na opravu, obnovu a budování nové infrastruktury cca 14,3 mld. Kč, což představovalo téměř 38,3% podíl v platbách za vodné a stočné. „Objem těchto prostředků u odpovědných vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací narůstá a tvoří největší nákladovou položku při kalkulacích výše plateb za vodné a stočné,“ říká Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

Tisková konference SOVAK ČR
Tisková konference SOVAK ČR

SOVAK ČR v souvislosti s problematikou „cen vody“ musí upozornit na skutečnost, že vodné a stočné není „platbou za vodu“, jak je mnohdy nepřesně interpretováno, ale platbou za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Samotný zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích definuje vodné jako „úplatu za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním“, stočné pak definuje jako „úplatu za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním odpadních vod“.

Zajištění této služby pak s sebou nese řadu fixních nákladů nesouvisejících se skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných vod odpadních, které se podle místních podmínek a velikosti zásobovaného území pohybují na úrovni cca 70 % celkových nákladů. Jako zcela zásadní je třeba zmínit, že s ohledem na zhoršující se kvalitu povrchových i podzemních vod, jak na našem území, tak v globálním měřítku, jsou na úpravu surové vody na vodu pitnou potřeba nové a intenzivnější technologie. 

Graf: Složení cen pro vodné a stočné v roce 2018
Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR a Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR

SOVAK ČR zdůrazňuje, že nelze porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky vodohospodářské infrastruktury čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné vyjádřené v Kč za m3. Srovnání, založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje podíl fixní složky, či objem prostředků na opravy a obnovu, který se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání rovněž nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech výše uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům.

SOVAK ČR v této souvislosti uvítal spuštění aplikace Ministerstva zemědělství Webová prezentace dat VaK dostupné na adrese http://bit.do/MZE-VAK, která umožňuje porovnat jednotlivé ceny vody co do struktury nákladů napříč celou Českou republikou a která výrazně přispívá k vyšší transparentnosti oboru vodovodů a kanalizací. „Díky této aplikaci si každý občan České republiky může rychle ověřit, jak jednotlivé provozní společnosti hospodaří s vybranými platbami za vodné a stočné,“ říká Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. „Pokud má občan zájem pochopit lokálně nastavenou cenu za vodné a stočné, má tato data k dispozici. Uměle nastavené nízké ceny v některých lokalitách pak nevedou k dostatečné tvorbě zdrojů pro opravu a obnovu infrastruktury, což může vést v budoucnu k nemalým problémům,“ dodává Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR.

Tisková konference SOVAK ČR
Tisková konference SOVAK ČR

SOVAK ČR by také rád připomněl, že stanovení konkrétní výše plateb za vodné a stočné se v České republice řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí. Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku Ministerstva financí. 

Často skloňovaná cena vodného a stočného a její démonizace vede k tomu, že veřejnost neuvažuje nad platbami za služby v celkovém nadhledu. V porovnání s ostatními náklady na bydlení měsíčně zaplatí průměrná domácnost za vodu 535 Kč, nejvíce, a to skoro trojnásobek činí platba za elektřinu, 1 470 Kč, dvakrát více nájemné, 1 361 Kč, nebo plyn, 863 Kč. „Tato porovnání je třeba brát v úvahu a vidět celkově narůstající životní náklady, kdy nelze očekávat, že cena vody bude v tomto směru zůstávat neměnná,“ říká ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. Aktuální výše plateb za vodné a stočné se díky schválení nového zdanění od 1. 5. 2020 přesune z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %. U některých provozních společností je tak již nyní avizováno snížení plateb za vodné a stočné. „O tuto částku lze po schválení odpovědnými orgány vodárenských společností a zpravidla i zastupitelstvy jednotlivých měst a obcí snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka,“ říká ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák. „Částka generovaná snížením sazby DPH v případě, že cena zůstane na stejné úrovni, může být využita na vytvoření rezervy pro obnovu a opravu vodárenské infrastruktury,“ uzavírá Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Tisková konference SOVAK ČR

Tisková zpráva je k dispozici ke stažení zde, prezentace zde.

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR                        Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR