Vítězové soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019
6. 11. 2020

Vodohospodářská stavba roku 2020

Pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana a ministra životního prostředí Richarda Brabce vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2020. 

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby nebo jejich ucelené části (dále jen „stavby“) v kategoriích:

 1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 2. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této podkategorii maximálně 2 stavby.

V každé kategorii může 1 stavba získat „Zvláštní ocenění SVH ĆR“.

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo jejich ucelené části dokončené na území České republiky v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení přínosů staveb z hlediska jejich

 • koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
 • vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů,
 • účinků pro ochranu životního prostředí,
 • funkčnosti a spolehlivosti provozu,
 • využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,
 • estetických a sociálních účinků.

D. Závaznou přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají závaznou přihlášku do soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2020“ v elektronické podobě na adresy: plechaty@vrv.cz a caloudova@vrv.cz, současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:

 • 30 000,- Kč + DPH v platné výši,  

  (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 mil. Kč)

 • 10 000,- Kč + DPH v platné výši,

   (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).

F. Požadované doklady:

 1. Popis stavby (ve formátu Word) v rozsahu na  2, maximálně  4 stránek. Uvést zejména priority stavby z hledisek uvedených v odstavci C.
 2. Fotodokumentaci stavby (maximálně 3 až 5 fotografií) v tiskové kvalitě ve formátu JPG.
 3. Doklad o dokončení stavby, tj. doklad o tom, že je stavba užívána v souladu s právními předpisy (kolaudační souhlas, popř. čestné prohlášení, že příslušný úřad nezakázal užívání stavby ve smyslu §120 stavebního zákona); pokud se jedná výlučně o opatření na technologickém zařízení staveb, které k realizaci tyto doklady nevyžaduje, tak čestné prohlášení o jeho uvedení do provozu, potvrzené vlastníkem/správcem a provozovatelem.
 4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.

Organizátor soutěže má právo požadovat od navrhovatele doplňující informace, případně doklady.

G. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.

Závaznou přihlášku včetně dokladů dle odstavce F zašlete do pondělí 15. února 2021Přihláška ke stažení zde.

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR, z.s., a SOVAK ČR. Další bližší informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s., tel. 605 262 947 nebo na adrese info@svh.cz. nebo plechaty@vrv.cz.

Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.