Přehled publikace, které nabízí SOVAK ČR
30. 11. 2020

Vyberte si některou z publikací SOVAK ČR

Čerpadla

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství jistě ocení zejména Příručku provozovatele čistírny odpadních vod, aktualizované a přepracované vydání, Příručku provozovatele stokové sítě, rovněž aktualizované a doplněné vydání, Příručku provozovatele úpravny pitné vody, či Čerpadla. K dalším tématům zpracovaných samostatně patří například suspenze při úpravě vody, či bezpečnost práce. Tvorba suspenze při úpravě vody – Teorie a praxe je určena nejen technologům a zaměstnancům vodohospodářských společností, ale i posluchačům technických a přírodovědných vysokých škol zabývajících se problematikou technologie vody a životního prostředí. Vhodnou doplňující pomůckou pro školení o bezpečnosti práce je DVD –  Pracuj správně. Těžká práce pro anděla aneb Riziko povolání. Těžká práce pro Anděla III. a také Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích. 

Příručka Právní prostředí vodárenských společností od 1. 1. 2014 je přehledným průvodcem právním prostředím společností vodovodů a kanalizací po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014. Základní právní předpisy dotýkající se požadavků na výstavbu, údržbu a opravy vodovodních přípojek shrnují Vodovodní přípojky. Kniha je určena především pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, obce, provozovatele, stavebníky a potencionální odběratele. Vlastníci vodárenské infrastruktury si mohou rozšířit obzor i díky Převodu infrastrukturního majetku vodovodů nebo kanalizací, kde je k dispozici soubor vzorových dokumentů včetně komentářů. Dalšími specializovanými publikacemi jsou Monitoring v městském odvodnění – část I. – Dešťové srážky, zaměřující se na dostupné informace o měření srážek pro účely městského odvodnění s cílem sjednocení postupů a metod měření, či Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací, usnadňující rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezvýkopových technologií.

Vodovodní přípojky

Zvlášť v době předvánoční se nabízí k zakoupení Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody, jejímž účelem je předat dětem zábavnou formou základní poznatky o významu vody, o koloběhu vody, o hygieně pitných a rekreačních vod a čištění odpadních vod. 

Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody

Přehled všech publikací  naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku