Oceněné stavby v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2022
14. 11. 2023

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023

Pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., soutěž Vodohospodářská stavba roku 2023.

A. V rámci soutěže budou hodnoceny stavby nebo jejich ucelené části (dále jen „stavby“) v kategoriích:

 1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod
 2. Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V každé kategorii budou oceněny stavby v podkategoriích dle investičních nákladů do 50 mil. Kč a nad 50 mil. Kč, a to v každé této podkategorii maximálně 2 stavby.
V každé kategorii může 1 stavba získat „Zvláštní ocenění SVH ĆR“ a Mimořádné ocenění představenstva SVH ČR a SOVAK ČR za mimořádný přínos pro vodní hospodářství“:

B. Do soutěže mohou být přihlášeny vodohospodářské stavby nebo jejich ucelené části dokončené na území České republiky v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, jejichž investor prokáže, že jsou dokončeny a užívány v souladu se stavebním zákonem.

C. Základním kritériem pro hodnocení bude komplexní posouzení přínosů staveb z hlediska jejich

 • koncepčního, konstrukčního a architektonického řešení,
 • vodohospodářských účinků a technických a ekonomických parametrů,
 • účinků pro ochranu životního prostředí a veřejného zdraví,
 • funkčnosti a spolehlivosti provozu,
 • využití nových technologií a postupů zejména v oblasti ochrany životního prostředí a úspory energií,
 • estetických a sociálních účinků.

D. Přihlášku do soutěže mohou podávat investoři vodohospodářských staveb, firmy pověřené inženýrskou činností, zhotovitelé projektových, stavebních nebo technologických prací (dále jen navrhovatelé). Navrhovatelé podají přihlášku do soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2023“ v elektronické podobě na adresy: plechaty@vrv.cz a matyaskova@vrv.cz. současně s dokladem o zaplacení vložného do soutěže, a to na účet u KB Praha, č. účtu 510125040217/0100.

E. Vložné do soutěže se diferencuje pro jednotlivé podkategorie, a to:

 • 40 000,- Kč + DPH v platné výši  (podkategorie staveb o investičních nákladech nad 50 mil. Kč)
 • 20 000,- Kč + DPH v platné výši  (podkategorie staveb o investičních nákladech pod 50 mil. Kč).

F. Požadované přílohy žádosti do soutěže:

 1. Popis stavby (ve formátu Word) v rozsahu maximálně pěti stránek. Uvést zejména priority stavby podle kritérií uvedených v odstavci C.
 2. Fotodokumentaci stavby (maximálně 5 fotografií) v tiskové kvalitě ve formátu JPG.
 3. Doklad o tom, že je stavba dokončena a užívána v souladu se stavebním zákonem (např. kolaudační souhlas, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru). Pokud se jedná výlučně o opatření na technologickém zařízení stavby, tak čestné prohlášení o jeho uvedení do provozu, potvrzené vlastníkem/správcem a provozovatelem.
 4. Reference provozovatelů, uživatelů, nezávislých expertů apod.

G. Organizátor soutěže a hodnotící komise má právo požadovat, aby navrhoval do 5 dnů od obdržení žádosti doplnil informace případně doklady vztahující se k přihlášené stavbě.

H. Organizátor soutěže má právo soutěž zrušit.


Závaznou přihlášku včetně dokladů dle odstavce F zašlete do středy 31. ledna 2024.

Formulář závazné přihlášky a další podrobné instrukce pro podání závazné přihlášky jsou zveřejněny na webových stránkách SVH ČR, z.s. Další bližší informace a podrobnosti k vyhlášení soutěže poskytne sekretariát SVH ČR, z.s., tel. 605 262 947 nebo na adrese info@svh.cz. nebo plechaty@vrv.cz.


Mediálními partnery soutěže jsou časopisy Sovak a Vodní hospodářství.