Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019
28. 5. 2020

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019

Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., spolu se SOVAK ČR vyhlásily v listopadu 2019 soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019. Soutěž byla vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v ČR.

V rámci soutěže byly hodnoceny stavby v kategoriích:

  1. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod.
  2. Stavby související s vodními toky.

V každé této kategorii se samostatně hodnotily stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč. V každé podkategorii mohly získat cenu Vodohospodářská stavba roku 2019 dvě stavby a v každé kategorii mohla jedna stavba obdržet Zvláštní ocenění SVH ČR. Letos bylo do soutěže přihlášeno celkem 16 staveb (6 v kategorii I a 10 v kategorii II). Z tohoto počtu jich osm doporučila hodnotící komise k ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 a dále po jedné stavbě v každé kategorii k Zvláštnímu ocenění SVH ČR.

Ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019 získaly v kategorii v Kategorii I v podkategorii nad 50 mil. Kč stavby Retenční nádrž na Medláneckém potoce – etapa III, oddělení povrchových a srážkových vod z jednotné kanalizace a VSCT – Veolia Smart Control Tower Kladno, a v podkategorii pod 50 mil. Kč stavby ÚV Domašov nad Bystřicí – doplnění terciárního stupně úpravy vody a Vybudování vodovodního řadu a nové úpravny vody v Březnici. Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii I bylo uděleno stavbě Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I. – NaCIO. 

V Kategorii II oceněnými stavbami byly v podkategorii nad 50 mil. Kč VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu a VD Šance – Převedení extrémních povodní, v podkategorii pod 50 mil. Kč VN Kančí obora a Vyšší Brod – rekonstrukce jezu. Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II bylo uděleno stavbě Sázava – rekonstrukce jezu Podělusy.

Slavnostní předání ocenění vítězným účastníkům soutěže Vodohospodářská stavba roku se v minulých letech tradičně konalo při příležitosti oslav Světového dne vody, kdy si vodohospodáři připomínali význam vody i vodního hospodářství. Vzhledem k pandemické situaci však musely být i tyto plánované odborné a společenské akce odloženy. Náhradní termín oslav Světového dne vody je naplánován na 21. září v Kongresovém centru Praha a v jejich rámci budou také slavnostně předána příslušná ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019. 

V časopise Sovak byly podrobněji představeny všechny přihlášené stavby v čísle 3/2020, i ty oceněné v čísle 5/2020

Ing. Jan Plechatý
Svaz vodního hospodářství ČR, z.s.