Ing. Milan Míka, předseda komise SOVAK ČR pro vlastníky infrastrukturního majetku
9. 6. 2021

Webinář SOVAK ČR Propojení GIS a oceňování majetku pro VUME a VUPE

Webinář zahájil Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR. Zdůraznil přitom, že v souvislosti s touto problematikou je základem dobře nastavená regulace a zpětné vnímání regulátora, jak funguje v praxi. Moderace se poté ujal předseda komise SOVAK ČR pro vlastníky infrastrukturního majetku Ing. Milan Míka, který shrnul zásadní sdělení v následujícím textu.

Název webináře Propojení GIS a oceňování majetku pro VUME a VUPE mluví o jedné ze špiček ledovce majetkové evidence vodárenských společností. Aby vlastník infrastruktury mohl odevzdat „Vybrané údaje ze své evidence“, musí nejprve sám, nebo za pomoci svého provozovatele vést kvalitní a pokud možno kompletní evidenci dat o svém majetku. Čím kvalitněji evidenci vede, tím jednodušší je předávání reportů z ní.

Kvalitou evidence není myšlen jen rozsah pořizovaných a uchovávaných údajů, ale také práce s těmito informacemi, jejich strukturování a vazby mezi jednotlivými daty i jejich skupinami. Celou tuto práci usnadňují nejrůznější informační systémy. V oblasti tohoto tématu zejména Geografický IS, Zákaznický IS, Technický IS a Ekonomický IS.

Všichni přednášející ukázali na svých konkrétních společnostech, že stejně jako je diverzifikovaná a pestrá paleta subjektů ve vodárenském sektoru, stejně pestrá je i skladba smluvních vztahů a odpovědností péče o vodohospodářský majetek. O robustnosti řešení na poli evidence a vyhodnocování stavu vodovodů a kanalizací nerozhoduje jen jeho rozsah, ale stejně tak i všechny vazby k takovému majetku v daném regionu.

Prezentace společnosti Vak - Vodovodů a kanalizací Jesenicka, a.s. na webináři

Příspěvek přednesli zástupci Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a.s., Severočeské vodárenské společnosti a. s., a Vak - Vodovodů a kanalizací Jesenicka, a.s. Posledně uvedená společnost byla rozsahem majetku a způsoby jeho evidence nejmenší vodárenskou společností prezentovanou na webináři, a tak mohla být inspirací pro vlastníky a správce středních a menších systémů vodovodů a kanalizací. Webinář uzavřelo vystoupení zástupkyně Ministerstva zemědělství.

Úplné znění textu k webináři bude zveřejněno v některém z dalších čísel časopisu Sovak.

Ing. Milan Míka
předseda komise SOVAK ČR pro vlastníky infrastrukturního majetku