Základní data VaK 2020
25. 1. 2022

Základní data 2020

Základní data o oboru vodovodů a kanalizací vykazují za rok 2020 i nadále trend v nárůstu obyvatel připojených na veřejný vodovod i kanalizaci (Výroční zprávy MZe zpracované SOVAK ČR).

Ve srovnání evropských států z roku 2020 v délce vodovodní sítě přepočtené na počet obyvatel se ČR pohybuje na 15. pozici a v délce kanalizační sítě přepočtené na počet obyvatel na 16. pozici (EurEau).

Zásobování vodou z vodovodů v letech 1989–2020 v ČR
Kanalizace pro veřejnou potřebu v letech 1989–2020 v ČR

V posledních letech zůstává setrvalý trend ve výrobě a spotřebě pitné vody, mírně narůstá množství odpadní vody vypouštěné do kanalizace (Zprávy o stavu vodního hospodářství zpracované SOVAK ČR).

Délka vodovodní a kanalizační sítě v zemích EU
Spotřeba vody 1989–2020
Splaškové odpadní vody

Za velmi důležitý ukazatel považujeme ztráty vody v trubní síti, které v roce 2020 oproti roku 2019 mírně narostly. Přesto trend posledních let ukazuje na účinné investice do nejmodernějších technologií vodárenské infrastruktury a také cílených a systematických oprav vodárenské sítě.

Ztráty vody v trubní síti v letech 1994–2020

Pozn.: Obrázky jsou ke stažení zde.