Webové stránky časopisu Pro města a obce
3. 8. 2021

Zaujalo nás: Rozhovor v srpnovém čísle Pro města a obce

Srpnové číslo časopisu Pro města a obce věnovalo svoji pozornost tématu vodohospodářství v textu „Vilém Žák: Spodní vody stále není dost“. S ředitelem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR) Ing. Vilémem Žákem šéfredaktor časopisu Pro města a obce Milan Mostýn hovořil o kvalitě pitné vody, novele vyhlášky č. 428/2001 Sb, přísnějších podmínkách pro likvidaci čistírenských kalů z odpadních vod, stavu podzemních vod, suchu, či o cenách vodného a stočného.

Mimo jiné zaznělo ke kvalitě pitné vody: „Od roku 2004 jsou většinovým zdrojem dat pro celostátní databázi jakosti pitné vody rozbory zajišťované provozovateli vodovodů....Výsledky rozborů jsou vykazovány do celostátní databáze Informační systém PiVo (IS PiVo), kterou spravuje Státní zdravotní ústav a hygienické stanice. Ročně se zde uloží přes milion hodnot jakosti pitné vody. Z tohoto počtu pak méně než 1,6 % překročí limitní hodnoty parametrů dané vyhláškou pro pitnou vodu, což je velice dobrý výsledek,“ uvedl v rozhovoru Ing. Vilém Žák. Ředitel SOVAK ČR se vyjadřoval i k tématu sucha: „Z hlediska našeho oboru je nutné propojit velké vodovody tak, aby v případě sucha byly dostupné náhradní zdroje a dopad na spotřebitele byl co nejmenší. Dále podporujeme veškeré způsoby zadržení vody v krajině, a to jak větších vodních děl, tak dílčích opatření pro zlepšení hydrologického cyklu. Nedílnou součástí celého procesu je recyklace vody a tím prodloužení cyklu, než voda odteče z území ČR.“ Více se dozvíte v rozhovoru na str. 18 a str. 19.