COVID-19 a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (BVK)

Záležitost COVID-19 vnímáme z hlediska:

 • Zajištění služeb BVK

  • Možnost šíření COVID-19 prostřednictvím pitné a odpadní vody
  • Personální kapacity pro zajištění služeb BVK
 • Komunikace dovnitř BVK
 • Komunikace vně BVK

Jako hlavní cíl vnímáme minimalizovat, resp. oddálit riziko a rozložit ho v čase. Obecně zavádíme spíše striktnější opatření. Nastavujeme si myšlení v kritickém módu. V průběhu posledních 10 kalendářních dní se pracovní skupina k problematice výskytu koronaviru COVID-19 sešla celkem 5x. Na jejích jednáních byly řešeny následující záležitosti:

 • rozsah informací poskytovaných zaměstnancům společnosti a způsoby jejich předání,
 • způsob monitorování vývoje situace a předávání nově získaných informací členům pracovní skupiny,
 • režimní úpravy systému úklidu pracovišť,
 • zajištění desinfekčních prostředků a ochranných pomůcek ke zlepšení hygieny zaměstnanců v průběhu pracovního procesu,
 • možnosti nákupu respirátorů a filtrů pro nejvíce rizikové skupiny zaměstnanců,
 • způsoby aplikace doporučení k „Přípravě pracoviště na onemocnění COVID-19“,
 • prověření dopadu uzavření škol na docházku zaměstnanců, zpracování podmínek pro využití institutu práce z domova,
 • podmínky zřízení přístupu zaměstnanců do počítačových sítí společnosti,
 • systémová opatření proti šíření viru na pracovištích společnosti,
 • způsob spolupráce se závodní lékařkou,
 • koordinace postupu s Vodárenskou akciovou společností, a.s.,
 • způsoby kontaktu se zákazníky společnosti s upřednostněním písemné, telefonické či elektronické komunikace,
 • způsob provozu výdejen stravy a jídelen,
 • doprava zaměstnanců do zaměstnání,
 • krizové scénáře v případě nákazy v BVK,
 • ekonomické dopady (snížení spotřeby vody, pohledávky),
 • kontaktujeme Jihomoravský kraj s informací o našich opatřeních a s žádostí o pomoc v oblasti ochranných prostředků.

Za zásadní považujeme změnu pracovního režimu při zajištění našich služeb s cílem co nejmenšího počtu zaměstnanců na pracovišti:

 • zajištění služeb BVK,
 • minimalizace výkonu, tj. jen to co je opravdu nutné dělat,
 • kategorizace funkcí (1 – nejpotřebnější, A – nejrizikovější – v kolektivu, veřejnosti...),
 • nastavení minimálních kapacit na pracovišti,
 • ostatní kapacity na pohotovosti.