Katalog e-kurzů

Kompletní nabídka všech 39 e-kurzů včetně dodavatele a způsobu zakončení kurzu:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví (BOZP)

 • Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz, který seznamuje slegislativními požadavky, pracovními riziky a zásadami prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kurz pro vedoucí zaměstnance obsahuje navíc přehled základních povinností vedoucího zaměstnance v oblasti BOZP.

 • Bezpečnost práce pro zaměstnance (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz, který seznamuje slegislativními požadavky, pracovními riziky a zásadami prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Bezpečnost práce ve stavebnictví (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

Tento kurz BOZP ve stavebnictví využijí zejména zaměstnanci, kteří se pohybují na stavbách, ale nevykonávají na nich žádné manuální práce. Online kurz školení BOZP na stavbách proto ocení např. stavbyvedoucí, mistr, stavební dozor, technický dozor investora nebo projektanti v rámci autorského výkonu. Zaměstnanec je prostřednictvím kurzu seznámen se všemi bezpečnostními riziky, se kterými se na stavbách může setkat.

 • BOZP při práci v home office (PREVENT s.r.o.) – prohlášení

Tento kurz je efektivním online řešením 3 v 1 pro plnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP při práci v home office. Kurz je v závěru doplněn prohlášením zaměstnance o plnění podmínek BOZP při práci v home office.

 • Ergonomie kancelářského pracoviště (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Co je ergonomie? Co musí splňovat ergonomické pracovní místo? Kurz vás seznámí s riziky spojenými s dlouhodobou prací v kanceláři a s příčinami nejčastějších zdravotních potíží, které z takové práce plynou. Ukáže vám, jak si vhodně uspořádat pracovní místo.

 • Hygienické minimum (pro pracovníky ve vodárenství) (IES a.s.) – závěrečný test, certifikát

Rozsáhlý e-learningový kurz Hygienické minimum reaguje na aktuální potřeby zvýšit důraz na hygienické aspekty zejména ve vodárenských provozech. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část a třetí velká kapitola obsahuje zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody. Kurz je určen všem zaměstnancům, kteří při své práci přicházejí do styku s pitnou vodou, ale i laickým zájemcům o tematiku.

 • Obsluha manipulačních vozíků (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

Tento kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří během své pracovní činnosti využívají motorové vozíky k manipulaci s manipulačními jednotkami. Tito pracovníci musí být držiteli příslušného oprávnění k obsluze motorových vozíků.

 • Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz, ve kterém se seznámíte zejména s právními předpisy, povinnostmi, zásadami požární prevence, dokumentací požární ochrany nebo postupy při požáru a evakuaci. Kurz navíc obsahuje i nejdůležitější technické normy.

 • Požární ochrana pro zaměstnance (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

Online kurz seznamuje zejména s právními předpisy v požární ochraně (PO), povinnostmi, zásadami požární prevence, druhy dokumentace požární ochrany a správnými postupy při hašení, ohlášení požáru či evakuaci.

 • Práce ve skladu (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

Kurz je určen především pro pracovníky, kteří se pohybují v prostorách skladů nebo v jeho těsném okolí. Online školení práce ve skladu obsahuje výčet obecných rizik pro všechny sklady, kvalifikační předpoklady pro zaměstnance nebo např. informace o používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. Dále v kurzu najdete značení regálů, skladování a stolování materiálů, způsob manipulace s nebezpečnými látkami apod.

 • Práce ve výškách (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

Součástí online školení práce ve výškách je především seznámení s riziky, které práce ve výškách přináší. Jedná se zejména o zajištění proti pádu technickou konstrukcí, požadavky na bezpečnost a zdravotní způsobilost, ochrana proti pádu, zajištění ohroženého prostoru pod místem práce, zajištění proti pádu předmětů a materiálů, práce na střeše nebo dočasné stavební konstrukci a jiné.

 • Pravidla při nakládání s chemickými látkami a směsmi (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

Obsah kurzu se zaměřuje na to, jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím. Po absolvování se účastníci orientují v legislativě i praktickým postupech v oblasti chemických látek a směsí, vědí, jak úspěšně povinnosti aplikovat v praxi a jsou připraveni na mimořádné události a případnou kontrolu.

 • První pomoc (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

Kurz se zaměřuje na následující témata: Etické aspekty poskytování první pomoci; Bezvědomí; Základní životní funkce; Kardiopulmonální resuscitace (teorie a praxe); Tonutí; Cizí těleso v dýchacích cestách; Akutní infarkt myokardu; Hyperventilační tetanie; Hypoglykemické koma; Epileptický záchvat; Krvácení; Úrazy hlavy a krku; Úrazy hrudníku a břicha; Úrazy páteře; Popálení a poleptání; Kolapsové stavy; Omrzliny a prochladnutí; Úraz elektrickým proudem.

 • Školení o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 3 (IES a.s.) – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz Školení o odborné způsobilosti v elektrotechnice §3 odkazuje zejména na vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb. , která stanovuje stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení nebo pracují na nich. Kurz je prakticky doplněn o názorný popis bezpečnostních požadavků, návod na první pomoc při úrazu elektřinou a samostatná kapitola je věnována kontrole a revizi elektrických spotřebičů. Kurz je uzavřen závěrečným testem, který vyžaduje 100% úspěšnost vypracování. Při úspěšném zvládnutí závěrečného testu zaměstnanec obdrží certifikát.

 • Školení řidičů (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz pro řidiče – referenty je uživatelsky snadno uchopitelný a atraktivní kurz se závěrečným testem, který plně nahrazuje pravidelná školení řidičů – referentů na celém území České republiky. Kurz rovněž umožňuje vytištění osvědčení o jeho absolvování. Bezproblémová přístupnost tohoto typu vzdělávání přispěje ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců na služebních i soukromých cestách a k bezpečnosti silničního provozu vůbec.

Finance a ekonomika

 • Finanční gramotnost (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Cílem tohoto kurzu je předání základní finanční gramotnosti v oblastech rodinného rozpočtu, tvoření finančních rezerv a spoření, investic, půjček a úvěru, případně jejich konsolidace. Dále se zaobírá tím, na co se zaměřit při čtení smluv a jak se vyhnout dluhové pasti.

 • Praní špinavých peněz (AML) (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test

Cílem semináře je předání praktických zkušeností z aplikace zákona č. 253/2008 Sb. a souvisejících právních norem. Poskytnout účastníkům aktuální informace o možných úskalích a rizicích, spojených s uplatňováním AML zákona v ČR. Seznámit účastníky s možnostmi rizikového profilování klientů.

Informační technologie

 • Informační a kybernetická bezpečnost (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test

Školení informační bezpečnosti formou e-learningu je určeno pro zaměstnance, kteří při své pracovní činnosti využívají prostředí moderních technologií připojených k internetové síti (stolní PC, NTB, mobilní telefony atp.). Cílem tohoto školení je stručně seznámit zaměstnance se základními principy a pravidly informační bezpečnosti a pomoci tak zvýšit povědomí o této oblasti.

Jazykové kurzy

 • English in Business – doklad o absolvování

Interaktivní kurz obchodní angličtiny nejnovější generace je určený zejména pro osoby ovládající angličtinu na středně pokročilé úrovni, kteří cizí jazyk potřebují používat v práci, při obchodní komunikaci nebo v oblastech souvisejících s obchodem: marketing, management, finance, reklama, administrativa atp. Kurz je založený na kurzu „Business Targets“ celosvětově známého autora anglických učebnic Simona Greenalla vydaného Macmillan Heinemann ELT z Oxfordu. Obsahuje stovky interaktivních cvičení, zvukové nahrávky, rozsáhlou gramatiku, fotografie, ilustrace, dokonalé videofilmy, animace, simulace a jazykové hry a mnoho pokročilých nástrojů pro efektivní budování jazykových obchodních dovedností: vlastní výukové plány a editor lekcí, pokročilý systém rozpoznání řeči a procvičování výslovnosti, efektivní systém kontroly pokroku ve výuce. Business English poskytuje vysoce poutavý materiál pro každého, kdo si chce zlepšit jazykové dovednosti v reálných obchodních situacích. Kurz zahrnuje slovní zásobu používanou v moderní komunikaci pomocí mobilních telefonů, e-mailů a internetu.

 • Kurz obecné angličtiny A1 doklad o absolvování
 • Kurz obecné angličtiny A2 doklad o absolvování
 • Kurz obecné angličtiny B1 doklad o absolvování
 • Kurz obecné angličtiny B2 doklad o absolvování
 • Kurz obecné angličtiny C1 doklad o absolvování
 • Kurz obecné angličtiny C2 doklad o absolvování

E-learningové kurzy obecné angličtiny 24/7 Angličtina Cambridge obsahují celkem 450 hodin výuky a jsou založeny na řadě učebnic Language in Use britského nakladatelství Cambridge University Press. Pokrývají několik let výuky od úplných začátečníků až po pokročilé (úrovně A1 – C2 podle Evropského referenčního rámce). Online kurzy trénují schopnost komunikovat v modelových situacích na odpovídajícím stupni

pokročilosti daného kurzu, schopnost používat prostudované gramatické jevy a zároveň i formulovat psaný text na zadané téma.

Manažerské kurzy

 • Change Management 1 (MotivP) – doklad o absolvování

V prvním díle kurzu Change management je představena změna z pohledu jejích hlavních předpokladů a metod. Formou mapování změny se seznámíme s různými typy změn, odlišíme strategický a operativní přístup ke změně, dozvíme se, jak změnu řídit a šířit směrem k druhým.

Kurz se zaměřuje zejména na proaktivní přístup ke změně. Zajímavostí kurzu je virtuální doprovod komentářem a slovem Ondřeje Nováka.

 • Change Management 2 (MotivP) – doklad o absolvování

V druhém díle kurzu Change management jsou představeny techniky pro zavádění změny, její řízení a šíření. Poznáme typy reakcí, jak mohou lidé na změnu reagovat, a způsoby, jak s těmito reakcemi pracovat a co dělat v případě, že se jí brání. Nakonec, jak změnu udržet, aby se stala pevnou součástí firemní praxe. Virtuálním lektorem kurzu je opět Ondřej Novák.

 • Manažerské příběhy (18 příběhů) – doklad o absolvování
 1. Boty na cestu – Mocný král si stěžoval na kamenitou cestu, stejně jako na horký písek, a tak nařídil celé království pokrýt hovězími kůžemi. „Co kdyby sis nechal vystřihnout z kůže jen dva malé polštářky pod svoje nohy?“ smál se šašek. Management změny pracuje se základní myšlenkou, že měnit celý svět najednou se nikdy nedaří. Každá opravdová změna je vnitřní a vychází z naší mysli a našich vnitřních postojů.
 2. Brouk nosatec – „Brouk nosatec“ představuje první ze skupiny manažerských příběhů. Na pozadí příběhu brouka, který se počátkem 20. stol. přemnožil na americkém jihu a způsobil veliké ztráty místním farmářům, autor kurzu vysvětluje moment proaktivní změny, sebereflexe a princip tzv. „nejcennějšího neúspěchu“. Záleží jen na nás, zda svého brouka nosatce vnímáme jako příležitost či tragédii.
 3. Cesta ke studánce – „Cesta ke studánce“ je příběhem z knihy Malý princ A. de Saint-Exupéryho. Příběhem, kde obchodník nabízí pilulky utišující žízeň, které umožňují ušetřit až 53 minut za týden. Čísla jsou z manažerského pohledu podstatná, ale nad nimi rozhodují preference. Pokud preference vyplývají spíše z hodnot manažerů, pak mohou být vhodnými vodítky v mnoha situacích. Každý z nás potřebujeme mít na sebe čas.
 4. Čím se řídit – Příběh „Čím se řídit“ vypráví o cestě otce a syna na oslu, kteří reagují na subjektivní reakce druhých. Každý by měl sám vědět, co je důležité, správné a zvolit si vlastní způsob dosažení svých cílů. V tomto příběhu autoři kurzu vysvětlují a srovnávají roli manažera a leadera.
 5. Chrám slunečních hodin – Monarcha přivezl ze svých cest sluneční hodiny a dal je k dispozici všem svým lidem. Život poddaných se tím změnil, začal plánovat své činnosti a stali se přesnějšími a výkonnějšími. Co nastalo poté, co monarcha zesnul? Lidé ztratili vodítko a impuls, který jim udával čas. Království postupně chudlo. Monarcha (z manažerského pohledu) zapomněl ve svých lidech vybudovat důvěru v sebe samé a ve vnitřní hodnoty. Nápodoba vnějších vzorů nevede k dlouhodobému cíli.
 6. Kdo najde koně? – Příběh „Kdo najde koně?“ je jedním z příběhů o empatii, kterou v tomto případě zosobňuje kuchař. Ten během pár hodin najde neoblíbenějšího koně krále, ačkoli všem rádcům a šlechticům se to po dlouhých úvahách a výpravách nepovedlo. Šlechtici a rádcové posuzovali problém podle sebe, zatímco kuchař se musí zabývat tím, co bude chutnat druhým. K empatii autor přidružuje i schopnost naslouchání druhým, které manažerům pomáhá vyvarovat se zbytečných chyb.
 7. Nejprve si oloupejte pomeranč – Příběh o velbloudovi, který stál v ústraní, a bylo téměř zbytečné o něm vyprávět. Na druhou stranu… „bez něj by se ten příběh nezačal.“ Krátká úvaha vede k ilustraci dovednosti vysokých manažerů delegovat pravomoci.
 8. O cíli – „Management je střelbou na pohyblivý cíl.“ Tak je ukončen příběh, který přibližuje téma cílů, prostředků k jejich dosahování a zároveň vysvětluje, že získávání kvalitních výsledků se někdy mylně zaměňuje za dosahování cílů.
 9. O dávkách – Dobrý management je rovněž založený na schopnosti předávat druhým informace v přiměřených dávkách tak, aby si každý našel svůj prostor pro realizaci. „Manažeři, kteří se neumějí dávkovat, způsobují nadýmání.“
 10. O dobrém i špatném vínu – Poselství příběhu o víně je o přijetí povedeného i nepovedeného, za které je odpovědný manažer v obou případech. Odpovědnost za špatné není o hledání viny, nýbrž o hledání řešení. A odpovědnost za dobré je potřeba s pokorou přijmout, poděkovat za odvedenou práci a vždy je možnost nahlas říci, že se „nám víno vydařilo“.
 11. O muži, který každých 10 minut tleskal rukama – Na pozadí krátkého příběhu muže, který „každých deset minut tleskal, aby zahnal slony…“, poukazuje autor na opakování zbytečných aktivit ve firmách. Když je jednou přestaneme dělat, zjistíme, že se nic nestane.
 12. O židovském obchodníkovi a motivaci – Příběh zfanatizované Hitlerovy mládeže skandující před obchodem šikovného Žida je příběhem o tom, že i bezmocní mohou řídit mocné, pokud se jim podaří převzít situaci a získat morální převahu. Žid chytře odměnil mladé za jejich výkon a chtěl, aby na druhý den znovu přišli skandovat před jeho obchod. Chlapci nakonec vychladli, situaci už neřídili oni a z jejich vnitřní motivace se rázem stala motivace vnější.
 13. Odkaz beduína – Jak rozdělit 17 velbloudů podle přání starého otce, když nejstaršímu synovi odkázal polovinu velbloudů, prostřednímu třetinu a nejmladšímu devítinu? Každá situace a každý problém má nějaké řešení. Pokud opakovaně návrhy k řešení situace nevedou, je potřeba vnést nový podnět, který překročí původně daný rámec. „Vždy existuje 18. velbloud.“
 14. Osel a břemeno – Na příkladu hloupého osla, který se snaží si usnadnit cestu k cíli, příběh vysvětluje, že je ku prospěchu rozeznávat mezi věcmi jednoduchými a snadnými. Dosažení cíle trvalejšího charakteru vyžaduje vždy námahu.
 15. Podobenství o hřivnách – Příběh je jedním z příběhů o vedení a vůdcovství. Vychází ze základních manažerských fakt, která pracují s pojmy jako loajalita, princip diferenciace a rovnost příležitostí. Král spravedlivě posoudil své služebníky, výkonné a loajální odměnil, špatným odňal i to málo, co jim zůstalo. Nevěrné a úkladné vyhnal.
 16. Rozbitá okna – Slavný příběh „Rozbitá okna“ z období 80. let minulého století v New Yorku poukazuje na ideální schopnost manažerů preventivně řešit drobné a menší přestupky, aby zabránili větším, neřešitelným situacím. Manažer je tím, kdo jako jeden z prvních vidí rozbité okno a sjedná včasnou nápravu.
 17. Smrt v Teheránu – „Tváří v tvář hrozbě jednej podle svého plánu.“ Vnímání širších souvislostí, nadhled, uvážené rozhodování, to vše patří k dobrému managementu. Dobrý manažer zůstává věrný sám sobě a svým plánům.
 18. Vězňovo dilema – Příběh s názvem „Vězňovo dilema“ popisuje, podle čeho se bude řídit rozhodování dvou vězňů v situaci, kdy jsou podezřelí z loupeže, nicméně bez dostatečných důkazů k předvedení před soud. Z firemního a manažerského pohledu je příběh zejména příběhem o důvěře, která je nejen sociálně-psychologickou, ale i ekonomickou kategorií.
 • Řešení konfliktů (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Kurz o způsobech a cestách, jak řešit konfliktní situace v pracovním i soukromém prostředí je další z manažerských témat, která patří mezi často vyhledávaná. Kurz se zabývá mj. problematikou řešení konfliktů, strategií manipulace, konstruktivním jednáním a často diskutovanou asertivitou, jejímž cílem je pochopit partnera v komunikaci, porozumět jeho názorům, postojům, potřebám a respektovat je.

 • SMART – Jak dosáhnout svých cílů (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Kurz zpracovává téma stanovování cílů a definuje, s čím je tento proces v dobře fungujícím prostředí provázaný. Správný způsob stanovování cílů souvisí se zásadami systému managementu kvality, musí vždy brát v potaz osobnostní typy zaměstnanců, jejich schopnosti a odborné znalosti a nedílnou součástí celého procesu je i motivace zaměstnanců a zpětná vazba od nich. Byť se jedná o klasické téma z balíku softskills, kurz je zpracovává zajímavou a odlehčenou formou.

 • Time Management (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Kurz je zaměřen na zvýšení efektivity práce manažera pomocí správného plánování, využívání času a rozvoje kompetencí jeho týmu pomocí delegování.

 • Vedení porad (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Cílem je seznámit se se zásadami delegování úkolů jako nástrojem řízení a s efektivním způsobem vedení porad, přijmout delegování jako součást manažerské práce Umět rozhodnout co a na koho delegovat, eliminovat rizika plynoucí z delegování a zvládnout zásady účinného vedení porad a aplikovat je v praxi.

Ostatní

 • Vítejte v eSOVAK

Stručný popis průběhu e-learningového vzdělávání a popis ovládání vzdělávacího systému EDUNIO (eSOVAK).

Právo

- GDPR – ochrana osobních údajů (PREVENT s.r.o.) – závěrečný test

Cílem e-learningového zpracování tématu GDPR je seznámení se základními principy Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vešlo v platnost v květnu roku 2018. Kurz je obsahově rozdělen do následujících bodů: Co je GDPR a co přináší?, Základy ochrany osobních údajů, Principy GDPR a Jak postupovat v souladu s nařízením?

Zdravotní kurzy

- COVID - 19 (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Kurz obsahuje základní fakta o COVID-19 podle oficiálních zdrojů (WHO, MZ ČR), pravidla prevence na pracovištích i mimo něj, postupy v případě nákazy a aktuální informace o situaci poplatné vždy době absolvování kurzu na speciální webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR. Tento kurz poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům relevantní informace a přispívá tak k posílení prevence na pracovištích.

- Racionální strava (IES a.s.) – doklad o absolvování

Obsah kurzu, který je zakončen certifikátem, si klade za cíl nás inspirovat a motivovat k drobným změnám v životním stylu, zejména pak ve stravě. Drobné postupné změny pak mohou přispět ke zlepšení kvality našeho života obecně. Kurz je zpracován velmi kvalitní grafikou, student je návodně veden k otevření i doplňujících obsahových oken a přehledů, působí celkově velmi interaktivním dojmem.

Životní prostředí

- Hospodaření s energiemi (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Energetický management zahrnuje procesní, systémová a realizační opatření, a to beznákladová nebo nízkonákladová. Cílem je snížit spotřebu energie a provozní náklady, ovšem ne na úkor kvality vnitřního prostředí a komfortu uživatelů.

- Klimatické změny – doklad o absolvování

V kurzu naleznete dílčí témata související se změnou klimatu, řeší mimořádně aktuální problematiku. Je zřejmé, že transformace energetiky a celé ekonomiky s cílem adaptace a mitigace klimatické změny je nevyhnutelná.

- Ochrana životního prostředí (PREVENT s.r.o.) – doklad o absolvování

Je nástrojem organizace k řízení všech svých činností z hlediska ochrany životního prostředí, minimalizaci negativních dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí (emise, odpady aj.) a hospodárnému využití energií a surovin. Zavedením EMS se oblast ochrany životního prostředí stává trvalou součástí řízení organizace, je jejím závazkem k plnění obecně závazných požadavků na ochranu životního prostředí a jejich zlepšování.