31. Květen 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky měla dne 29. 5. 2018 na programu své 13. schůze i novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který jí byl vrácen Senátem. Poslanecká sněmovna rozhodnutí Senátu přehlasovala a schválen tak byl finální…

21. Květen 2018

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. platná od 1. 11. 2017, uložila výrobcům a dodavatelům pitné vody pro veřejné zásobování novou povinnost, a to zpracovat tzv. posouzení rizik (rizikovou analýzu systému zásobování, v zahraničí…

15. Květen 2018

SOVAK ČR upozorňuje, že Energetický regulační úřad vydal dne 9. 5. 2018 výkladové stanovisko č. 5/2018, které se týká podpory elektřiny z KVET vyrobené v období od 1. ledna 2017 až 31. března 2017 a možnosti zahrnutí provozních hodin kogenerační…

27. Duben 2018

Dne 2. 5. 2018 bude zahájen oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů. V oboru VaK se problematika nebezpečných odpadů týká především vybraných druhů čistírenských kalů a produktů mechanického předčištění odpadních vod. SEPNO je…

13. Duben 2018

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. 4. 2018 projednala ve 3. čtení novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, včetně řady pozměňovacích návrhů. Novela zákona, která přináší především tyto změny, byla přijata včetně následujících…

10. Duben 2018

Operátor trhu s elektřinou („OTE“) na svých stránkách dne 4. 4. 2018 zveřejnil informaci, že podmínkou výplaty podpory OZE je splnění informační povinnosti vůči operátorovi dle § 11a odst. 7 písm. a) a odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb. Pokud nebudou…

5. Duben 2018

Na pořadu 12. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která bude zahájena v úterý 10. dubna, je zařazeno i 3. čtení vládní novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Poslanecká sněmovna tak bude rozhodovat i o přijetí řady pozměňovacích…

5. Září 2017

S využitím podkladů MUDr. Františka Kožíška, CSc. ze Státního zdravotního ústavu vydává SOVAK ČR materiál k rizikům spojeným s využíváním srážkových/recyklovaných vod v domácnostech a jiných pobytových prostorách.

15. Srpen 2017

SOVAK ČR si dovoluje informovat, že během období prázdnin byl dvakrát novelizován zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, a to zákonem č. 104/2017 Sb., účinným od 1. 7. 2017 a zákonem č. 205/2017 Sb., účinným od 1. 8. 2017 (tzv. velká novela…

7. Srpen 2017

V současné době se vede diskuse nad změnou využívání srážkových vod a podpoře systémů retence a recyklace či zasakování srážkových vod do vod podzemních. V obou těchto případech je nutné se zabývat rovněž otázkou kvality srážkových vod.

26. Červen 2017

Ministerstvo vnitra na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 7Af3/2012 – 49, který rozhodl o zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, kterým bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru, jímž byl vyměřen místní poplatek za…