29. Květen 2017
Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR vypsalo k 29. 5. 2017 nový dotační program Dešťovka. Tento program s přidělenou alokací prostředků ve výši 100 mil. Kč je zamýšlen jako nástroj pro řešení…
18. Duben 2017
Odlehčovací komory jsou budovány na jednotných stokových sítích za účelem odlehčování vod za deště do vodního recipientu, protože z ekonomických a technických důvodů není možno všechen srážkový odtok z urbanizovaného povodí přivádět na čistírnu odpadních…
10. Duben 2017
Následující stanovisko doplňuje Stanovisko SOVAK ČR k regulaci použití biocidních látek ve vodohospodářské oblasti ze dne 4. 1. 2017 o informace, které se týkají in situ vyráběných biocidních látek určených k hygienickému zabezpečení pitné vody…
28. Únor 2017
Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal dne 10. 2. 2017 Prohlášení k oběhovému hospodářství, ve kterém vyjadřuje plnou podporu pro přeměnu odpadů na zdroje, ovšem vždy při zvážení případných dopadů nových schémat na udržitelnost a konkurenceschopnost českého…
9. Leden 2017
SOVAK ČR dne 4. 1. 2017 vydal stanovisko, které upřesňuje podmínky, za kterých je možné využívat běžné způsoby hygienického zabezpečení pitné vody - ke stažení zde.
2. Leden 2017
Po více jak rok trvajícím konzultačním procesu, jehož přímým účastníkem byl i SOVAK ČR, vydalo Ministerstvo životního prostředí novou vyhlášku č. 437/2016 Sb., o použití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Vyhláška oproti zrušené vyhlášce č. 382/2001…
19. Prosinec 2016
Dne 14. 12. 2016 byl zveřejněn návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016. SOVAK ČR vítá, že tento návrh již zohledňuje podporu pro významnou část výroben…
23. Listopad 2016
Provozovatelé vodohospodářské infrastruktury čelí vzrůstajícím provozním problémům a dodatečným nákladům na čištění odpadních vod z důvodů zvýšeného výskytu výrobků pro osobní péči ve veřejných kanalizacích. Je pravdou, že výskyt těchto produktů (vatové…
4. Říjen 2016
Již několik let obyvatelé České republiky vnímají nový fenomén – sucho, které zatím znamená hlavně problémy pro menší zdroje podzemních vod a zřídka i vodovody, využívající jako zdroj vodu povrchovou. Je předkládána řada návrhů na řešení, často však s…
16. Září 2016
V roce 2015 došlo chybnou novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ("zákon") k zrušení možnosti ukládání vodovodů a kanalizací jako inženýrských sítí v obcích a městech mimo místní komunikace. Tento krok vedl k zastavení řady…
25. Srpen 2016
SOVAK ČR se rozhodl zapojit do přípravy strategického dokumentu Česká republika 2030, který byl projednán Radou vlády pro udržitelný rozvoj. SOVAK ČR pečlivě prostudoval předložený Draft strategického dokumentu Česká republika 2030 a k vybraným bodům…
1. Červenec 2016
Ministerstvo životního prostředí připravilo novelu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, kterou se výrazným způsobem mění výše poplatků za odběr podzemních vod pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Podle platného znění výše zmíněného zákona je stanovena…