Odborné komise

SOVAK ČR má v současné době 14 odborných komisí: právní, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, pro technickou normalizaci, ekonomickou, pro úpravny vody, pro oblast energií, GIS, laboratoří, pro čistírny odpadních vod, pro rozvoj lidských zdrojů, pro vlastníky infrastrukturního majetku, metrologie, provozu vodovodů a provozu kanalizací. Podrobné představení naleznete zde. V případě dotazů na komise kontaktujte Ing. Zuzanu Jonovou na sovak@sovak.cz.

Základní činnost odborných komisí:

  • rozšiřování znalostí z provozu, oprav a rekonstrukcí či modernizací vodárenských a kanalizačních zařízení,

  • výměna zkušeností odborníků provozních a vlastnických společností vodovodů a kanalizací,

  • spolupráce s dalšími OK např. při zavádění nových technik a technologií,

  • prosazování a vysvětlování nových legislativních norem (zákonů, vyhlášek a metodických pokynů apod.) a norem ISO a EU,

  • odpovědi na konkrétní dotazy členů SOVAK ČR.

 

Nástroje realizace činností odborných komisí:

  • pořádání seminářů nebo školení za účasti odborníků ze širokého spektra institucí (MŽP ČR, MZe ČR, VŠ, SŠ, inženýrské organizace, výrobní a dodavatelské firmy apod.,

  • organizování studijních cest do zahraničí na zajímavá moderní zařízení vodovodů a kanalizací,

  • setkávání odborných skupin s návštěvou technických novinek za účasti dodavatelských subjektů,

  • využívání možností časopisu SOVAK pro šíření zkušeností,

  • společné návštěvy odborných výstav a veletrhů (VODOVODY-KANALIZACE, INVEX, WASSER Berlin aj.)