Odborné komise představenstva SOVAK ČR

SOVAK ČR má v současné době 14 odborných komisí: právní, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, pro technickou normalizaci, ekonomickou, pro úpravny vody, pro oblast energií, GIS, laboratoří, pro čistírny odpadních vod, pro rozvoj lidských zdrojů, pro vlastníky infrastrukturního majetku, metrologie, provozu vodovodů a provozu kanalizací. V případě dotazů na komise kontaktujte Ing. Zuzanu Jonovou na sovak@sovak.cz.

Základní činnost odborných komisí:

 • rozšiřování znalostí z provozu, oprav a rekonstrukcí či modernizací vodárenských a kanalizačních zařízení,

 • výměna zkušeností odborníků provozních a vlastnických společností vodovodů a kanalizací,

 • spolupráce s dalšími OK např. při zavádění nových technik a technologií,

 • prosazování a vysvětlování nových legislativních norem (zákonů, vyhlášek a metodických pokynů apod.) a norem ISO a EU,

 • odpovědi na konkrétní dotazy členů SOVAK ČR.

 

Nástroje realizace činností odborných komisí:

 • pořádání seminářů nebo školení za účasti odborníků ze širokého spektra institucí (MŽP ČR, MZe ČR, VŠ, SŠ, inženýrské organizace, výrobní a dodavatelské firmy apod.,

 • organizování studijních cest do zahraničí na zajímavá moderní zařízení vodovodů a kanalizací,

 • setkávání odborných skupin s návštěvou technických novinek za účasti dodavatelských subjektů,

 • využívání možností časopisu SOVAK pro šíření zkušeností,

 • společné návštěvy odborných výstav a veletrhů (VODOVODY-KANALIZACE, INVEX, WASSER Berlin aj.)

Komise představenstva SOVAK ČR bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ekonomickáGIS, laboratoří, metrologie, právní, pro čistírny odpadních vod, pro oblast energií, pro rozvoj lidských zdrojů, pro technickou normalizaci, pro úpravny vody, pro vlastníky infrastrukturního majetkuprovozu kanalizací, provozu vodovodů.

Podrobnější představení komisí představenstva SOVAK ČR včetně odpovědi předsedů komisí na otázku Můžete vyzdvihnout jednu věc za doby Vašeho působení v komisi, která se podařila, nebo ji považujete za významnou pro obor vodovodů a kanalizací, či jen zajímavou z Vašeho pohledu?" naleznete zde.

 

Komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

 • sledování legislativy v oblasti BOZP a pomoc při zavádění do praxe
 • vytváření metodiky pro oblast BOZP

Předseda: Bc. David Kadeřábek – Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 

Seznam členů v komisi (14)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise BOZP a PO.

BOZ PO jako součást provozních řádů
Pracovní postupy naleznete zde  
Právní předpisy a normy vztahující se k problematice pracovních činností ve vodárenství a vztahující se k práci se sborníkem
Pokyny pro práci s azbestem


Komise ekonomická

 • spolupráce na nové legislativě v oblasti ekonomické a cenové 
 • odborná stanoviska k problematice finanční, cenové a daňové

Předseda: Ing. Stanislav Váňa, ČEVAK a. s.

Seznam členů v komisi (24)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise ekonomické.


Komise GIS

 • zavádění GIS, podnikové informační systémy

Předseda: Mgr. Ivan Bayer – Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Seznam členů v komisi (19)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise GIS.


Komise laboratoří

 • zavádění nové legislativy v oblasti sledování kvality vod do praxe provozních laboratoří 
 • akreditace laboratoří

Předsedkyně: Ing. Radka Hušková, Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (17)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise laboratoří.


Komise metrologie

 •  podíl na přípravě novel zákona, vyhlášek a při zpracování metodických pokynů v oblasti metrologie 
 •  zpracování stanovisek k odborné problematice 

Předseda: Ing. Petr Sýkora, Ph.D. Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (16)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise metrologie.


Právní komise

 • podíl na přípravě novel zákona, vyhlášek a při zpracování metodických pokynů,
 • pomoc při zavádění obecných právních předpisů,
 • zpracování stanovisek k odborné problematice,
 • uveřejňování informací v časopise Sovak aj.

Předsedkyně: Mgr. Barbora Veselá, ČEVAK a. s. 

Seznam členů v komisi (19)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a vzorové smlouvy. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise právní.


Komise pro čistírny odpadních vod

 • modernizace a rekonstrukce čistíren odpadních vod
 • nová technologická opatření v oblasti čištění odpadních vod
 • kalová koncovka

Předseda: Ing. Josef Máca, Ph.D., VODÁRNA PLZEŇ a. s. 

Seznam členů v komisi (23)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání pro čistírny odpadních vod.


Komise pro oblast energií

 • zavádění nové legislativy v oblasti energetiky do praxe

Předseda: Ing. František Střída, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

Seznam členů v komisi (22)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro oblast energií.

SOVAK ČR upozorňuje, že Energetický regulační úřad vydal dne 9. 5. 2018 výkladové stanovisko č. 5/2018, které se týká podpory elektřiny z KVET vyrobené v období od 1. ledna 2017 až 31. března 2017 a možnosti zahrnutí provozních hodin kogenerační jednoty v tomto období do maximálního počtu provozních hodin zvolených pro kalendářní rok 2017.

Bližší informace v přiloženém stanovisku.

Ing. Jiří Koranda
předseda Komise pro oblast energií


Komise pro rozvoj lidských zdrojů

 • koncepce vzdělávání v oblasti vodovodů a kanalizací
 • semináře, vzdělávací kurzy pro členy SOVAK ČR

Předsedkyně: Mgr. Lenka Štíbrová, MBA,  Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Seznam členů v komisi (10)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro rozvoj lidských zdrojů.


Komise pro technickou normalizaci

 • zavádění technických norem EU a ISO 
 • spolupráce při přípravě dalších norem ČSN

Seznam členů v komisi (10)

Předsedkyně: Ing. Lenka Fremrová, Sweco Hydroprojekt a.s.

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro technickou normalizaci.


Komise pro úpravny vody

 • spolupráce na legislativě v oblasti kvality pitné vody 
 • technologické a bezpečnostní audity 
 • nová technologická řešení pro úpravu pitné vody

Předseda: Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Středočeské vodárny, a. s.

Seznam členů v komisi (22)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise a prezentace. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání pro úpravny vody.


Komise pro vlastníky infrastrukturního majetku

 • úloha vlastníků v oboru vodovodů a kanalizací 
 • stanoviska vlastníků při přípravě legislativy 

Předseda: Ing. Milan Míka, CHEVAK Cheb, a.s.

Seznam členů v komisi (17)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise pro vlastníky infrastrukturního majetku.


Komise provozu kanalizací

 • spolupráce při zpracování právních a technických předpisů v oblasti kanalizací
 • podpora při implementaci předpisů do provozní kanalizační praxe
 • odborná stanoviska a poradenství k problematice kanalizačního provozu 
 • sdílení nových zkušeností spojených s provozováním kanalizací

Předseda: Ing. Jana Šenkapoulová, Ph.D. – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Seznam členů v komisi (10)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise provozu kanalizací.


Komise provozu vodovodů

 •     spolupráce na legislativě v oblasti provozu vodovodů
 •     programová spolupráce pro konferenci SOVAK ČR
 •     sdílení dobrých praktik a zkušeností s provozováním vodovodů v různých typech společností

Předseda: Ing. Ladislav Haška – VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Seznam členů v komisi (13)

Řádným členům jsou k dispozici podrobné kontakty na členy komise. Řádným a přidruženým členům jsou k dispozici zápisy z jednání komise provozu vodovodů.