Prezentace z výstavy VODOVODY-KANALIZACE

Prezentace Přednášek v rámci doprovodného programu výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017

23. 5. 2017 – ÚTERÝ

Odborný garant: Ministerstvo zemědělství
Program:
11:00
Sucho a klimatický vývoj v ČR 
Prof. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Mendelova Universita, Czech Globe AV ČR (Brno)
11:30
Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody 
Ing. Jan Cihlář, VRV a. s.
12:00
Management hydrologických extrémů v ČR 
RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy, s. p.
12:30
Uplatňování regulace v oboru VaK 
Ing. Radek Hospodka, Ministerstvo zemědělství, Sekce vodního hospodářství
13:00
Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích ČR 
RNDr. Marek Liška, Ph.D., Povodí Vltavy s. p.
13:30
Výhled přístupů k využívání kalů z ČOV 
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, SMP CZ, a. s.

24. 5. 2017 – STŘEDA

Odborný garant: Ministerstvo životního prostředí
Program:
10:00 
Návrh nového zákona o odpadech 
Ing. Jaromír Manhart 
10:30 
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
Ing. Kristýna Husáková 
11:00 
Možnosti dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekty nakládání s kaly 
Ing. Andrea Hilčerová
Programy OPŽP:
11:30
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 a 1.2 - podpora projektů vodohospodářské infrastruktury
Ing. Ivana Vráblíková, SFŽP
12:00 
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 A 1.2 - Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury 
Mgr. Jakub Němec, SFŽP
12:30
Udržitelné hospodaření s vodami v obcích 
Dr. Ing. Ivana Kabelková, ČVÚT, CzWA 
13:00
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.3 a 1.4 - podpora projektů na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami
Ing. Jan Matějka, SFŽP 
13:30
Úprava a použití šedých vod 
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., CzWA 
14:00
Národní programy Životní prostředí - podpora projektů na hospodaření s vodou 
Ing. Jakub Hrbek, Ing. Michal Slezák, SFŽP ČR


25. 5. 2017 – ČTVRTEK

Odborný garant: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Program:
10:00
Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren 
Ing. Roman Sládek, ProVenkov spol. s r.o., CzWA
10:15
Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod
Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO, spol. s r.o., CzWA
10:30
Možnosti terciárního srážení fosforečnanů
Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT, CzWA
10:45
Aplikace membránových separací v praxi
Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o., CzWA
11:00
Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod
Ing. Vladimír Kysela, MemBrain s.r.o., CzWA
11:15
Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011
RNDr. Pavel Špaček, CHEMCOMEX Praha, a.s., CzWA
11:30
Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°
zástupce Hach Lange s.r.o., CzWA
11:45
Technologie pro zlepšení kvality komunikací - prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, Aquion s.r.o., CzWA
12:00
Pohon pro sedimentační nádrže
Ing. Vladimír Spilka, Ekoprogres Hranice, a.s., CzWA