Prezentace z výstavy VODOVODY-KANALIZACE

Prezentace Přednášek v rámci doprovodného programu výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2017

Sucho a klimatický vývoj v ČR 
Propojování vodárenských a vodohospodářských soustav k omezení následků sucha a nedostatku vody 
Uplatňování regulace v oboru VaK 
Výskyt mikropolutantů ve vodních zdrojích ČR 
Výhled přístupů k využívání kalů z ČOV 
Nová vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 
Možnosti dotací z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 pro projekty nakládání s kaly 
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 a 1.2 - podpora projektů vodohospodářské infrastruktury
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.1 A 1.2 - Podmínky pro provozování a cenotvorbu projektů vodohospodářské infrastruktury 
Udržitelné hospodaření s vodami v obcích 
Operační program Životní prostředí Prioritní osa 1, SC 1.3 a 1.4 - podpora projektů na protipovodňovou ochranu a hospodaření se srážkovými vodami
Úprava a použití šedých vod 
Národní programy Životní prostředí - podpora projektů na hospodaření s vodou 
Telemetrické systémy pro ČOV a skupiny čistíren 
Energetické úspory na malých komunálních čistírnách odpadních vod
Možnosti terciárního srážení fosforečnanů
Aplikace membránových separací v praxi
Aplikace elektrodialýzy v technologiích zpracování a recyklace odpadních vod
Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako odpověď na požadavky ČSN 759010 a TNV 759011
Turbidimetry řady TU5 a revoluční technologie detekce 360° x 90°
Technologie pro zlepšení kvality komunikací - prodloužení životnosti poklopů a vpustí v komunikacích
Pohon pro sedimentační nádrže