Profil SOVAK ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

SOVAK ČR byl původně založen zakladatelskou smlouvou uzavřenou dne 23. listopadu 1989 v Kutné Hoře jako zájmové sdružení právnických osob, působících v oboru vodovodů a kanalizací, zaregistrováno bylo ke dni 12. 11. 1992 v Praze. S účinností ke dni 1. 6. 2016 se v souladu s občanským zákoníkem změnila jeho právní forma na spolek.

Orgány SOVAK ČR jsou: valná hromada, představenstvo a kontrolní komise a ředitel. SOVAK ČR si dále vytváří pro plnění svých funkcí jako poradní orgány odborné komise. Výkonným orgánem je kancelář SOVAK ČR.

SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je:

  •  zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod, zajišťované vlastníky, správci či provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury;
  •  rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
  • spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

SOVAK ČR dále sdružuje vybrané fyzické osoby, které splní podmínky pro čestné členství.

V současné době má SOVAK ČR 112 řádných členů a 124 členů přidružených.

Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.