Pokud si chcete objednat více typů publikací, doporučujeme využít formulář pro hromadnou objednávku umístěný vpravo nahoře.

Příručka provozovatele čistírny odpadních vod – 3. přepracované vydání

3. přepracované vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod, která navazuje na vydání z let 2004 a 2012. Kolektiv autorů R. Bábíček, J. Bernard, F. Harciník, V. Hošek, P. Král, J. Kučera, E. Mlejnská, Z. Polák, J. Procházka, L. Procházková, Z. Strnad, P. Sýkora, K. Tebichová, J. Vilímec, F. Wanner, Z. Zelený přepracoval a doplnil pod editorským vedením M. Srba příručku o nejnovější poznatky v oblasti čištění odpadních vod. 

Příručka provozovatele stokové sítě – aktualizované a doplněné vydání

Tématy, kterými se příručka zabývá, jsou koncepce pro návrhy stokových sítí, soustavy a systémy stokových sítí, navrhování sítí, hydraulika stok, čerpání, materiály a konstrukce stok, objekty na síti, stavba a zakládání, opravy, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrola, revize, průzkum a měření na síti, investiční výstavba, právní předpisy, BOZP a PO. Text je doplněn o výkresy, schémata, grafy, provozní řád stokové sítě a další.

Příručka Tvorba suspenze při úpravě vody - Teorie a praxe

Publikace popisuje chemické složení a vlastnosti anorganických a organických znečišťujících příměsí nejčastěji se vyskytujících v povrchových vodách i činidel používaných při úpravě vody. Pojednává o působení přitažlivých a odpudivých sil mezi částicemi těchto příměsí a činidel při jejich vzájemném kontaktu. Zabývá se mechanizmy destabilizace a průběhem agregačních procesů a uvádí základní přehled zařízení využívaných k homogenizaci destabilizačních činidel a k tvorbě suspenze (agregaci).

Právní prostředí vodárenských společností od 1. 1. 2014

Jedná se o metodickou pomůcku, kterou lze modifikovat podle potřeb jednotlivých společností. Autorský kolektiv z řad členů právní komise SOVAK ČR pod vedením JUDr. Josefa Nepovíma zpracoval vzorový materiál, který zahrnul celkovou právní úpravu dané problematiky. Autoři přehledně rozebírají právní úpravu obchodních korporací vzniklou přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a podrobně se věnují právní úpravě společností s ručením omezeným, akciových společností i podnikatelských seskupení.  

Příručka provozovatele úpravny pitné vody

Teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie a radiologie, technologické procesy při úpravě povrchových a podzemních vod, objekty pro jímání podzemní vody, stavební části a technologické vybavení ÚV včetně kalové koncovky, provozování, obsluha a řízení procesů, měření a měřidla průtoků používaných médií, kontrolní mechanismy jakosti jednotlivých stupňů a výsledného produktu, monitoring regulace a dispečink, provozní dokumentace a evidence, ekonomika ÚV, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, právní předpisy.

Příručka provozovatele vodovodní sítě

Koncepce zásobování spotřebišť vodou, spotřeba vody, rozvodné sítě, trubní materiály, armatury, vodoměry, jímání vody, objekty na síti, přípojky, čerpadla a čerpací stanice, ochrana potrubí, výstavba, opravy a rekonstrukce vodovodních sítí, dokumentace a evidence, provozní činnosti, kontrolní činnost, ztráty vody, investiční výstavba, právní předpisy, účetnictví a ceny vody, BOZP PO a komunikace s odběrateli. V přílohách jsou uvedeny vzory výkresů, formulářů výkazů a bohatý přehled literatury.

Monitoring v městském odvodnění - část I. - Dešťové srážky

Publikace shrnuje dostupné informace o měření srážek pro účely městského odvodnění s cílem sjednocení postupů a metod měření. Z obsahu: v první části publikace je popis základních úloh městského odvodnění s definováním požadavků na srážková data, včetně typů srážkoměrů a měření srážek pomocí meteorologických radarů. V další části publikace je popsán způsob propojení jednotlivých měřících míst včetně sběru dat, jejich kontroly, vyhodnocení a archivace. 

Převod infrastrukturního majetku vodovodů nebo kanalizací

Právní úprava k převodu majetku, převod peněžních prostředků na výstavbu infrastrukturního majetku jako peněžitý vklad, převod infrastrukturního majetku jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu, vklad infrastrukturního majetku do hospodaření svazku obcí, převod majetku do vlastnictví akcionářů (obce a města), majetkové daně a odpisy z majetku jako zdroj pro obnovu. V přílohách je uveden základní postup při zvyšování kapitálu nepeněžními vklady a vzorové dokumenty vztahující se k realizaci jednotlivých kroků. 

Nevšední výprava. Lenka a Terezka v podivuhodném světě vody

Bohatá ilustrovaná kniha je v pevné vazbě a má 44 stran. Kniha vyšla původně v Německu v roce 2012 a vzhledem k velkému zájmu muselo během roku následovat druhé vydání. Německý časopis Der Spiegel ji charakterizuje jako „skvělé propojení pedagogiky a zábavy“. Knihu odborně připravila a vydala Spolková agentura pro životní prostředí (Umweltbundesamt – UBA). Účelem knihy je předat dětem zábavnou formou základní poznatky o významu vody, o koloběhu vody, o hygieně pitných a rekreačních vod a čištění odpadních vod.

Čerpadla (vodárenství a kanalizace)

Předkládaná odborná kniha pojednává o hydrodynamických čerpadlech, která jsou  dominantním řešením ve vodárenství a kanalizaci. Podává celkový přehled o čerpadlech ve vazbě na obecné problémy proudění, kvalitu a znečištění čerpaného média a na využití charakteristických závislostí. Upozorňuje na projekční a provozní souvislosti a možnosti uplatnění variant konstrukčního řešení a zlepšení provozních vlastností čerpadel. Podávaná problematika vychází z praktických potřeb vodárenského a kanalizačního provozu.

Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích

Ve sborníku je uveden seznam platných předpisů a přehled literatury. Sborník zpracoval kolektiv autorů z Odborné skupiny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. Publikace je vydána formou desek s kroužkovou mechanikou. Každá kapitola je tvořena samostatným sešitem, čímž je usnadněna budoucí aktualizace.

Vodovodní přípojky

Základní právní předpisy dotýkající se požadavků na výstavbu, údržbu a opravy vodovodních přípojek, podmínky pro návrh a dimenzování vodovodních přípojek včetně povolení a realizace staveb dle platné legislativy, měření odběru vody, materiál vodovodních přípojek a kontrola stavu těsnosti přípojek. V přílohách jsou vzorová schéma jednotlivých přípojek, vzorový řez vodovodní přípojkou, vzory napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, vzor žádosti o zřízení vodovodní přípojky, vzor protokolu o výměně vodoměru a další. 

Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací

Zásady přístupu k rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezvýkopových technologií; průzkumy horninového prostředí, diagnostika a inspekce potrubí; klasifikace bezvýkopových technologií; výběr optimální varianty bezvýkopové technologie; hygienická rizika a podmínky pro aplikace bezvýkopových technologií; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s azbestem; zkušenosti provozovatelů a vlastníků VaK při použití BT; přehled  technických norem; firmy podnikající v oboru bezvýkopových technologií v ČR.

DVD - Pracuj správně. Těžká práce pro anděla aneb Riziko povolání. Těžká práce pro Anděla III.

Prostřednictvím nepoučitelného pana Nováka a jeho strážného anděla jsou humornou a přitažlivou formou demonstrovány základní předpisy bezpečnosti práce v oboru vodovodů a kanalizací.