Příručka provozovatele čistírny odpadních vod – 3. přepracované vydání

Obálka Příručky provozovatele čistírny odpadních vod
Rok vydání
2018
Autor
Kolektiv autorů R. Bábíček, J. Bernard, F. Harciník, V. Hošek, P. Král, J. Kučera, E. Mlejnská, Z. Polák, J. Procházka, L. Procházková, Z. Strnad, P. Sýkora, K. Tebichová, J. Vilímec, F. Wanner, Z. Zelený
Cena
506.00 Kč – (včetně DPH)
3. vydání, 210 x 297 mm, 280 stran

3. přepracované vydání Příručky provozovatele čistírny odpadních vod, která navazuje na vydání z let 2004 a 2012. Kolektiv autorů R. Bábíček, J. Bernard, F. Harciník, V. Hošek, P. Král, J. Kučera, E. Mlejnská, Z. Polák, J. Procházka, L. Procházková, Z. Strnad, P. Sýkora, K. Tebichová, J. Vilímec, F. Wanner, Z. Zelený přepracoval a doplnil pod editorským vedením M. Srba příručku o nejnovější poznatky v oblasti čištění odpadních vod. 

Vysoká úroveň 3. vydání byla potvrzena i odbornou recenzí prof. Ing. Jiřího Wannera, DrSc., z VŠCHT Praha, jednoho z nejrespektovanějších odborníků v této oblasti nejen u nás, ale i v zahraničí. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod má celkem 280 stran (téměř poloviční navýšení oproti vydání z roku 2012). V osmnácti kapitolách jsou podrobně rozebrány teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie, stokové sítě, charakteristika odpadních vod, mechanická část ČOV včetně provozu a údržby jednotlivých objektů ČOV, biologické čištění odpadních vod, nejčastější technologické sestavy, terciární čištění, kalové a plynové hospodářství splňující nejnovější legislativní požadavky, přírodní způsoby čištění odpadních vod, měření průtoku odpadních vod pro 500 až 10 000 ekvivalentních obyvatel, odběr vzorků – vzorkování technologických médií, řízení a obsluha provozu ČOV, legislativa pro kontrolu činnosti, provozní evidence a dokumentace, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce a požární ochrana, ekonomika čistírny odpadních vod, právní část, přehled literatury. V příloze jsou uvedeny právní předpisy a normy pro provozování ČOV.