Pokud si chcete objednat více typů publikací, doporučujeme využít formulář pro hromadnou objednávku umístěný vpravo nahoře.

Vodovodní přípojky

Základní právní předpisy dotýkající se požadavků na výstavbu, údržbu a opravy vodovodních přípojek, podmínky pro návrh a dimenzování vodovodních přípojek včetně povolení a realizace staveb dle platné legislativy, měření odběru vody, materiál vodovodních přípojek a kontrola stavu těsnosti přípojek.
V přílohách jsou vzorová schéma jednotlivých přípojek, vzorový řez vodovodní přípojkou, vzory napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, vzor žádosti o zřízení vodovodní přípojky, vzor protokolu o výměně vodměru a další. 

Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací

Zásady přístupu k rozhodování o způsobu sanace vodovodních a kanalizačních řadů a k přípravě projektů s použitím bezvýkopových technologií; průzkumy horninového prostředí, diagnostika a inspekce potrubí; klasifikace bezvýkopových technologií; výběr optimální varianty bezvýkopové technologie; hygienická rizika a podmínky pro aplikace bezvýkopových technologií; bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, nakládání s azbestem; zkušenosti provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací při použití BT; přehled  technických norem; firmy podnikající v oboru bezvýkopových technologií v

Příručka Tvorba suspenze při úpravě vody - Teorie a praxe

Publikace popisuje chemické složení a vlastnosti anorganických a organických znečišťujících příměsí nejčastěji se vyskytujících v povrchových vodách i činidel používaných při úpravě vody. Pojednává o působení přitažlivých a odpudivých sil mezi částicemi těchto příměsí a činidel při jejich vzájemném kontaktu. Zabývá se mechanizmy destabilizace a průběhem agregačních procesů a uvádí základní přehled zařízení využívaných k homogenizaci destabilizačních činidel a k tvorbě suspenze (agregaci).