SOVAK ČR v EurEau

EurEau (EVROPSKÝ SVAZ NÁRODNÍCH ASOCIACÍ DODAVATELŮ VODY A POSKYTOVATELŮ ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD) funguje již od roku 1975, kdy se zabývala především pitnou vodou. Od roku 1998 se svaz zabývá i vodou odpadní. Aktuálně sdružuje 34 členů z 29 členských států EU.

SOVAK ČR je řádným členem této evropské vodohospodářské asociace EurEau od roku 2006, tedy již 15 let. Fungování EurEau je zajištěno prostřednictvím následujících orgánů:

 • Představenstvo a valná hromada (GA)
 • Komise pro pitnou vodu (EU1)
 • Komise pro čištění odpadních vod (EU2)
 • Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3)

Tyto orgány se zajišťují vydávání stanovisek k legislativním materiálům vydávaných nebo revidovaných Evropskou komisí pro oblast vodního hospodářství a jejich konzultaci a distribuci na úrovni národních asociací. Oficiální stanoviska EurEau jsou pak předávána odpovědným zaměstnancům na klíčových direktoriátech Evropské komise. Dále jsou prostřednictvím EurEau vydávány publikace zahrnující odborné postupy a návody, datové sady, a jsou poskytovány konzultační služby.

10 hlavních cílů, které organizace aktuálně zastává jsou:

 • Ochrana vody jako zranitelného zdroje
 • Vytvoření účinné strategie pro minimalizaci přítomnosti mikropolutantů v životním prostředí
 • Zvýšení veřejného porozumění vodohospodářství
 • Reakce na rostoucí dopad změny klimatu na vodu
 • Dát vodě její hodnotu v oběhovém hospodářství
 • Zvýšení účinného využívání zdrojů ve vodohospodářství
 • Podpora udržitelného hospodářského růstu a vytváření pracovních míst
 • Stanovení správné ceny za vodohospodářské služby
 • Nastavení dlouhodobé správy majetku v rychle se měnícím prostředí
 • Posílení odolnosti vodohospodářské služby vůči bezpečnostním rizikům

Archiv zpráv z EurEau 2015–2020 naleznete zde.

Aktivity SOVAK ČR v EurEau
Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným členem EurEau. SOVAK ČR je v roce 2020 v představenstvu a odborných komisích EurEau zastupován následovně:

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM.

Představenstvo a valná hromada:
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. (VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., člen představenstva SOVAK ČR)

Ing. Radka Hušková

Komise pro pitnou vodu (EU1):
Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Ilustrační podobenka

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):

Ing. Marcela Zrubková (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):
Ing. Filip Wanner, Ph.D. (do 30. 9. 2019 SOVAK ČR, nyní Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.)

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D.

Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3):

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D. (SOVAK ČR)