SOVAK ČR v EurEau

Zasedání komise EurEau pro pitnou vodu (EU1), 1.–2. 3. 2018  

Ve dnech 1.–2. března se v letošním roce uskutečnilo první jednání komise EU1 pro pitnou vodu ve městě Hamar (Norsko). Jednání se zúčastnilo 35 členů EU1 z 28 členských států, Jos van den Akker – koordinátor EU1, za sekretariát EurEau byla přítomna Carla Chiaretti a Bertrand Vallet, jednání se účastnil prezident EurEau Bruno Tisserand. Více se dozvíte v článku od zástupkyně SOVAK ČR v EurEau od Ing. Radky Huškové zde.

Zasedání komise EurEau pro odpadní vody (EU2), 25.–26. 1. 2018

Ve dnech 25.–26. 1. 2018 se ve Stockholmu (Švédsko) uskutečnilo jednání komise EurEau – EU2 (komise pro odpadní vody), které bylo organizováno švédskou vodárenskou asociací Svenskt Vatten. Více se dozvíte v článku od zástupkyně SOVAK ČR v EurEau Ing. Marcely Zrubkové, Ph.D., zde.

EurEau kongres 2017

Španělské město Bilbao hostilo ve dnech 18.–20. 10., u příležitosti 50 let od založení EurEau, EurEau kongres 2017, jehož součástí byla oddělená jednání všech odborných komisí, jednání odborných pracovních skupin, jednání představenstva EurEau a společné jednání všech přítomných k udržitelnému rozvoji vodního hospodářství. V časopise Sovak č. 12/2017 byly v souvislosti s uvedenými jednáními zveřejněny články od zástupců SOVAK ČR v EurEau, a to od Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LL. M. – Valná hromada a představenstvo EurEau ve Španělsku a od Ing. Radky Huškové – Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Bilbau.


Zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Dublinu

Další jednání komise  pro pitnou vodu EU1 proběhlo ve dnech 15.–16. 6. 2017 v irském Dublinu, kterého se zúčastnilo 35 členů EU1 z 28 členských států. Text od Ing. Radky Huškové, předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR, vyšel v letním dvojčísle 7-8/2017.


Ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1

V Lausanne ve Švýcarsku proběhlo ve dnech 2.–3. 2. 2017 jednání komise EU1 pro pitnou vodu za účasti třiceti čtyř členů EU1 z dvaceti sedmi členských států. Článek o tomto jednání od Ing. Radky Huškové, předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR, zveřejnil časopis Sovak v březnovém čísle. 


Aktuálně ze zasedání komisí EurEau a jednání představenstva a valné hromady EurEau

V prosincovém čísle časopisu Sovak byly zveřejněny tři články od zástupců SOVAK ČR v EurEau, od Ing. Ondřeje Beneše, Ph. D., MBA, LL. M. Jednání představenstva a valné hromady EurEau, 21. 9. 2016, Kodaň, Dánsko, od Ing. Radky Huškové Česká republika Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu – EU1 a od Ing. Petra Konečného, MBA Zpráva ze zasedání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku – EU3.   


Příprava plenárních zasedání odborné skupiny Voda Evropského parlamentu

Pod předsednictvím Esther De Lange jsou se chystají další dvě veřejná zasedání odborné skupiny Voda Evropského parlamentu. Zasedání jsou organizována ve spolupráci s evropským vodohospodářským sdružením EurEau, kde je SOVAK ČR členem. Prvním zasedáním je veřejné zasedání k tématu Voda a zaměstnanost v září tohoto roku. Vlastní předmět jednání reaguje na stále rostoucí významu sektoru vodohospodářských služeb z pohledu zaměstnanosti a to nejenom v rámci Evropské unie. Níže uvedený graf z dílny Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation) jasně ilustruje odliv zaměstnanců z tradičních sektorů, jako je zemědělství do sektoru služeb v rozvinutých ekonomikách a sektoru průmyslu v rozvíjejících se ekonomikách.

Zaměstnanost a vodohospodářský sektor 2015.jpg

Zdroj: IWO (2015)

Tématu zaměstnanosti a vazbě na vodohospodářské služby se věnovala i letos publikovaná zpráva Organizace spojených národů Water and Jobs (dostupná na www.unesco.org). Zpráva mimo jiné uvádí, že až 1,5 miliardy obyvatel na Zemi pracuje v činnostech, které jsou významně na vodním hospodářství závislé. Tato zpráva je určitě zajímavá i pro budoucí zaměstnance vodohospodářského oboru v České republice, kde zatím přetrvává zájem o vysokoškolská studia „měkkých“ věd na úkor oborů technických, ale tato situace se určitě v budoucnosti změní právě s ohledem na rostoucí poptávku po odbornících z „malé“ i „velké“ vody. Vlastní výstupy ze zprávy OSN budou zařazeny na jednání odborné skupiny, kde vystoupí řada odborníků ze strany OSN, Evropského parlamentu nebo EurEau.

Návazné zasedání skupiny Voda v Evropském parlamentu je plánováno na 6. prosince 2016 s tématem Voda a přizpůsobení se změně klimatu a opět reaguje na rostoucí význam adaptačních opatření ve vodohospodářském sektoru i potřebným strukturálním opatřením. Podrobný program obou zasedání i možnost registrace účasti na vlastním jednání budou dostupné zde.

Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR

Změna na pozici generálního sekretáře

Oliver Loebel byl s platností od 18. 4. 2016 zvolen výkonným výborem EurEau do pozice generálního sekretáře. Po ukončení stávajícího pracovního poměru v říjnu vstoupí do nové funkce v EurEau, kde nahradí dočasného generálního sekretáře Neila Dhota z UK. Neil bude dále pokračovat jako člen pracovní skupiny Water lobby.

 

Hodnocení za rok 2015

Rok 2015 znamenal pro asociaci EurEau změnu z pohledu organizace vedení, neboť od 13. 4. 2015 se stal generálním sekretářem Neil Dhot z anglické vodohospodářské asociace Water UK. Mezi jeho pracovní historii patří mimo jiné práce pro finančního regulátora FSA. Rok 2015 byl rokem volebním a novým předsedou EurEau se tak stal Bruno Tisserand, místopředsedy Claudia Castell-Exner a Carl-Emil Larsen. Do výkonného výboru byli zvoleni Anna Linusson, Sarah Mukherjee, Mircea Macri, Klara Szatkiewicz a Roberto Zocchi. Předsedou komise EU1 se stal Arjen Frenz, předsedou komise EU2 Jean-Pierre Silan a konečně předsedou komise EU3 Carl-Emil Larsen.

Zcela zásadní pro EurEau bylo schválení dlouhodobé strategie v roce 2015. Jedním z hlavních témat roku 2015 byla také revize Rámcové vodní směrnice, kde EurEau upozorňuje mimo jiné na nekoherenci plánovacích období s vlastní realizací opatření celého vodohospodářského sektoru, nedostatečnou vázanost největších znečišťovatelů vodního prostředí vodohospodářskou politikou, nedostatečnou kvalitu dat pro reporting a kontrolu zemědělství, absenci uplatňování principu nákladové návratnosti tarifů i to, že většina členských zemí Evropské unie nebude schopna dosáhnout požadavků na dosažení dobrého stavu vod ani do roku 2027.

Dále pokračovalo připomínkování a diskuze k směrnici o pitných vodách, a to zejména čl. 7.2 a 7.3. a byl také diskutován judikát Evropského soudního dvora ke „zhoršení stavu vodního útvaru“ dle článku 4 Rámcové vodní směrnice. Pokračovala diskuze nad rolí mikropolutantů, farmaceutických přípravků, veterinárních přípravků a znovuvyužití odpadních vod, kde se zvažuje či připravuje metodika regulace na úrovni Evropské komise a kde se EurEau aktivně účastnilo připomínkového řízení. Stranou nezůstalo ani téma vyhodnocování klimatických změn či stanovisko k řešení odlehčování z kanalizačních sítí nebo k benchmarkingu a transparentnosti vodohospodářských služeb v souvislosti s aktivitou Right2Water. Veškerá stanoviska a výstupy z jednání k jednotlivým problematikám jsou k dispozici pro členy SOVAK na stránkách EurEau.

Aktivity SOVAK ČR v EurEau
Od roku 2006 je SOVAK ČR řádným členem EurEau. SOVAK ČR byl k 31. 12. 2015 v představenstvu a odborných komisích EurEau zastupován následovně:

Představenstvo a valná hromada:
Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM. (VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.)
zástupce: Prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s.)

Komise pro pitnou vodu (EU1):
Ing. Radka Hušková (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.)

Komise pro čištění odpadních vod (EU2):
Ing. Marcela Zrubková (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)

Komise pro legislativu a ekonomiku (EU3):
Ing. Petr Konečný, MBA (Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.)