Stanoviska

Dnem 1. ledna tohoto roku nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4. 1. 2019
Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novelizovaný zákonem č. 113/2018 Sb. nabývá účinnosti s drobnými výjimkami 1.1.2019. Zásadním bodem této novely lze označit problematiku odlehčování srážkových vod z odlehčovacích komor.
23. 11. 2018
Nejvýznamnějším nástrojem regulace nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) je zákon 223/2015 Sb., o odpadech ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., který měnil zákon č. 185/2001 Sb.
12. 11. 2018
V dubnu tohoto roku vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
4. 10. 2018

Kvalitu povrchových či podzemních vod a její upravitelnost na vodu pitnou lze posuzovat z mnoha hledisek a řady vybraných ukazatelů.

14. 8. 2018

V poslední době SOVAK ČR zaznamenal několik vybraných zpráv věnující se problematice zásobování pitnou vodu, které by rád okomentoval a uvedl na pravou míru.

13. 8. 2018

V únoru letošního roku byl široké veřejnosti představen návrh revize Směrnice o pitné vodě.

10. 4. 2018
SOVAK ČR dlouhodobě sleduje vývoj v oblasti identifikace přítomnosti nových znečišťujících látek (tzv. emerging pollutants) ve vodách a spolupracuje na přípravě legislativního rámce a regulace jak v přímo v ČR ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem…
7. 9. 2017
Vláda České republiky na svém posledním zasedání dne 24. 7. 2017 projednala a schválila materiál Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky. SOVAK ČR tento krok vítá a bude podporovat opatření legislativní, organizační, technická a…
27. 7. 2017
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v § 19 odstavec 5 stanovuje: „Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které…
19. 7. 2017