Přejít k hlavnímu obsahu

Název organizace: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Informace poskytované správcem


I. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů), případně jeho zákonnému zástupci, pokud poskytovatel údajů nedosáhl 13/16 let, zákonné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce dle bodu II., případně jeho pověřený zástupce nebo zpracovatel osobních údajů, poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.


II. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Název: Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Kontaktní poštovní adresa: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Telefonní čísla: +420 221 082 207, 221 082 346, 221 082 628

Elektronická adresa: sovak@sovak.cz

Identifikátor datové schránky: ss5qn33

IČ: 60456116

DIČ: CZ60456116


III. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Naše organizace (viz bod II.) zřizuje v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje pověřence: Bc. Radek Kubíček, MBA, tel.: 585 155 100,

email: kubicek.dpo@2kconsulting.cz


IV. Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle následujících zásad:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost
 • Účelové omezení – osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který jsme jej od vás

získali.

 • Minimalizace údajů
 • Přesnost
 • Omezení doby uložení
 • Integrita a důvěrnost
 • Proporcionalita – jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob.
 • Odpovědnost


V. Zákonnost zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem.

Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 • Souhlas – poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Užívá se, pokud nelze použít jiné zákonné způsoby pro zkvalitnění služeb.

Osobní údaje zpracovávané na základě sdělení fyzických osob a informovanosti:

 • databáze zástupců členských organizací SOVAK ČR,
 • databáze členů orgánů spolku a smluvních zaměstnanců SOVAK ČR,
 • databáze členů odborných komisí a jejich pracovních skupin, redakční rady SOVAK ČR,
 • databáze čestných členů a Osobností SOVAK ČR,
 • databáze účastníků seminářů, konferencí, studijního programu a dalších vzdělávacích akcí,
 • databáze autorů textů pro časopis Sovak, pro odborné publikace a webové stránky,
 • databáze zájemců o zasílání novinek zwebových stránek,
 • databáze předplatitelů časopisu Sovak,
 • databáze inzerentů a zástupců prezentujících se firem včasopise Sovak, na akcích SOVAK ČR, vpropagačních materiálech a vdalších médiích SOVAK ČR,
 • databáze poptávajících zboží či služby včasopise Sovak, na akcích SOVAK ČR, vpropagačních materiálech a vdalších médiích SOVAK ČR,
 • fotogalerie zjednotlivých akcí SOVAK ČR za účelem propagace a zvýšení zájmu o ně,
 • videogalerie z jednotlivých akcí SOVAK ČR za účelem propagace a zvýšení zájmu o ně.
 • Plnění či uzavření smlouvy – zpracovávání osobních údajů je nezbytné pro splnění Smlouvy.
 • Právní povinnost – především povinnost vyplývající ze zaměstnaneckého poměru a ze souladu činností správce slegislativou.
 • Oprávněný zájem – používáno pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu práce.

V takových případech je zpracováno posouzení vlivu daných opatření na ochranu osobních údajů.


VI. Práva poskytovatele osobních údajů

Jako poskytovatel osobních údajů máte níže uvedená práva. V případě vaší pochybnosti, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativou, kontaktujte našeho pověřence dle bodu III. V případě dalších informací budeme uplatňovat Vaše práva nebo podněty pouze písemnou formou, a to s notářsky ověřeným podpisem nebo osobně do rukou správce dle bodu II.

Máte právo na:

Právo na přístup k osobním informacím

Právo na opravu osobních údajů

Právo na výmaz osobních údajů, pokud toto zpracování není předmětem zákonné povinnosti

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Právo vznést námitku

Právo na přenositelnost údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo podat stížnost u dozorového úřadu


VII. Jak Vaše data chráníme?

Ochraně osobních údajů, které od vás či jiných cílových skupin získáme, věnujeme maximální úsilí. Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme na svých pracovních zařízeních, ke kterým je omezen přístup a která se nachází v zabezpečených prostorách. Dle čl. 32 jsme přijali technická a organizační opatření, aby Vaše data byla u nás v bezpečí.

V Praze dne 15. 4. 2020

Statutární zástupce organizace: Ing. Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR a člen představenstva

Stáhnout dokument Zásad zpracování osobních údajů v PDF
Stáhnout dokument Výroční zprávu pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021 v PDF