Přejít k hlavnímu obsahu

Jsme Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR), spolek, který sjednocuje právnické a fyzické osoby aktivní v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Historie

Počátky spolku spadají do roku 1989. V Kutné Hoře byla 23. listopadu 1989 podepsána zakladatelská smlouva a vzniklo zájmové sdružení právnických osob působících v oblasti vodovodů a kanalizací. Oficiální registrace v Praze následovala později, 12. listopadu 1992. Ke dni 1. června 2016 jsme prošli změnou a v souladu s občanským zákoníkem jsme se transformovali na spolek.

Struktura

Dle stanov máme následující orgány: valná hromada, představenstvo, kontrolní komise a ředitel, který je zároveň ze stanov členem představenstva. Představenstvo si zřídilo 16 odborných komisí jako poradní orgány. 

 

 

Sdružujeme právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je

Správa a údržba veřejných vodovodů a kanalizací

Výstavba a rozvoj veřejných vodovodů a kanalizací

Spolupráce v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací

Statistika

9 mil

obyvatel zásobujeme pitnou vodou

99 %

odpadních vod čistíme

114

řádných členů

133

přidružených členů

Posláním Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., je

Zastupovat své členy

Zastupovat své členy při jednáních se státními orgány ve věcech, které jsou společným zájmem jeho členů, týká se to především oblasti legislativy, technické normalizace a vytváření ekonomických pravidel,

Služby a činnosti dle potřeb členů

Zabezpečovat činnost a služby podle potřeb a zájmů svých členů, zejména informačního, metodického, poradenského a vzdělávacího charakteru.

Spolupráce s obdobnými organizacemi v tuzemsku a v zahraničí

Naše organizace navazuje vztahy se srovnatelnými organizacemi jak v naší zemi, tak i za hranicemi.

Informační servis

Zabezpečování webových stránek spolku s přístupem k informacím pro všechny členy, s detailnějším servisem pro řádné členy v rámci informační a poradenské činnosti.

Vydávání odborného časopisu

Jednou za měsíc vychází časopis jak pro potřeby svých členů, tak i pro celou vodohospodářskou veřejnost.

Odborná školení, kurzy a jiné vzdělávací akce

Pořádáme odborná školení, kurzy a další vzdělávací akce pro profesionální rozvoj v oboru.

Oborová výstava a konference

Organizujeme oborové výstavy a konference, které podporují vzdělávání, inovace a networking v oblasti vodovodů a kanalizací.