Nové webové stránky
SOVAK ČR v uplynulých měsících vyvíjel nový webový portál. Internetové stránky jsou přizpůsobené i pro mobilní zařízení. Své náměty na zlepšení lze zasílat na e-mail jungova@sovak.cz.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.
Příručka provozovatele stokové sítě
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele stokové sítě.
Představení členů spolku
V současné době má SOVAK ČR 112 řádných členů a 125 členů přidružených.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Novela vodního zákona
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Výstava VODOVODY-KANALIZACE - 1. den
Praha – Letňany
Výstava VODOVODY-KANALIZACE - 2. den
Praha – Letňany
Výstava VODOVODY-KANALIZACE - 3. den
Praha – Letňany
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

23. Listopad 2018
Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novelizovaný zákonem č. 113/2018 Sb. nabývá účinnosti s drobnými výjimkami 1.1.2019. Zásadním bodem této novely lze označit problematiku odlehčování srážkových vod z odlehčovacích komor.
12. Listopad 2018
Nejvýznamnějším nástrojem regulace nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) je zákon 223/2015 Sb., o odpadech ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., který měnil zákon č. 185/2001 Sb.
28. Listopad 2018
SOVAK ČR již pošestnácté uspořádal dvoudenní oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která letos proběhla ve dnech 6.–7. listopadu 2018 V Brně v Orea Hotel Voroněž.
28. Listopad 2018
Titulní strana představuje Vodojem Zámek v Letovicích provozovaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. (VAS). Společnost si letos připomíná čtvrt století od svého založení.
27. Listopad 2018
Dne 25.11.2018 vydal Odbor ochrany vod MŽP očekávané sdělení k poplatkové povinnosti za odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2019.
9. Listopad 2018
V souvislosti s přijetím zákona č. 113/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) došlo ke změně definice osvobození od dílčích poplatků, které je nově definováno v § 89c.