Nové webové stránky
SOVAK ČR v uplynulých měsících vyvíjel nový webový portál. Internetové stránky jsou přizpůsobené i pro mobilní zařízení. Své náměty na zlepšení lze zasílat na e-mail jungova@sovak.cz.
Kanceláře SOVAK ČR
Kanceláře SOVAK ČR jsou na adrese Křižovnické náměstí 193/2 v Praze 1.
Příručka provozovatele stokové sítě
SOVAK ČR vydal aktualizovanou Příručku provozovatele stokové sítě.
Představení členů spolku
V současné době má SOVAK ČR 112 řádných členů a 125 členů přidružených.

Kalendář událostí

Název události
Datum
Adresa
Novela vodního zákona
Novotného lávka 200/5, Praha 1
Výstava VODOVODY-KANALIZACE - 1. den
Praha – Letňany
Výstava VODOVODY-KANALIZACE - 2. den
Praha – Letňany
Výstava VODOVODY-KANALIZACE - 3. den
Praha – Letňany
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Aktuality

23. Listopad 2018
Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) novelizovaný zákonem č. 113/2018 Sb. nabývá účinnosti s drobnými výjimkami 1.1.2019. Zásadním bodem této novely lze označit problematiku odlehčování srážkových vod z odlehčovacích komor.
12. Prosinec 2018
V časopise EURO č. 49/2018 byl zveřejněn článek „Drahé malé vodovody“ komentující současnou situaci ve vodárenství, která se potýká se značnou atomizací.
28. Listopad 2018
SOVAK ČR již pošestnácté uspořádal dvoudenní oborovou konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, která letos proběhla ve dnech 6.–7. listopadu 2018 V Brně v Orea Hotel Voroněž.
28. Listopad 2018
Titulní strana představuje Vodojem Zámek v Letovicích provozovaný VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. (VAS). Společnost si letos připomíná čtvrt století od svého založení.
27. Listopad 2018
Dne 25.11.2018 vydal Odbor ochrany vod MŽP očekávané sdělení k poplatkové povinnosti za odběr vod podzemních a vypouštění odpadních vod do vod povrchových na rok 2019.
12. Listopad 2018
Nejvýznamnějším nástrojem regulace nakládání s kaly z čistíren odpadních vod (ČOV) je zákon 223/2015 Sb., o odpadech ze dne 12. srpna 2015, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 169/2013 Sb., který měnil zákon č. 185/2001 Sb.